En tempos de crise económica mundial como os que vivimos na actualidade, resulta imperioso para sobrevivir e competir con éxito, dispor dun eficiente e eficaz sistema de xestión de procesos, con altos índices de produtividade e custos optimizados.

Con todo, lograr respostas e axustes rápidos e eficientes non resultan da improvisación, senón que son o resultado dun proceso planificado e de ferramentas de xestión cun robusto deseño e unha mellor implantación. Dentro destas últimas son destacables os sistemas de xestión da calidade e as técnicas/ferramentas para a mellora continua de procesos.

Pero, cómo  aplicamos a xestión da Calidade dunha maneira práctica para afrontar os tempos de crise?

En canto aos sistemas de xestión da calidade , é necesario que os órganos de decisión teña metas máis ambiciosas que o só manter un sistema certificado na norma ISO 9000 e para iso é necesario deseñar e implementar un proxecto de camiño cara á excelencia que nos permita reducir fortemente os custos de non calidade, contar con persoal motivado e comprometido cos resultados das organizacións, optimizar os recursos empregados nos procesos e finalmente, desenvolver unha cultura de calidade na organización , que sustente resultados económicos permanentes.

Respecto da mellora continua, é necesario coñecer e caracterizar os procesos, a súa interacción e a documentación de soporte, deseñar e implementar indicadores de control para cada proceso e con énfase nos máis críticos, desenvolver equipos de traballo interdisciplinarios para analizar e solucionar deficiencias, coñecer e reducir os factores que inflúen na variabilidade dos procesos. Para acometer os desafíos expostos anteriormente, será necesario:

  • Avaliar os impactos de non calidade
  • Adestrar o persoal en ferramentas de xestión e calidade
  • Tomar decisións sustentadas en datos obxectivos (cadro de indicadores críticos de procesos, cadro de mando).
  • Desenvolver un equipo de dirección comprometido coa xestión e a cultura da calidade.
  • Considerar a calidade como unha ferramenta extratéxica de competitividade, máis que unha exisencia de mercado e imaxe.
  • Eliminar as prácticas que nos inducen a erros e fallos, falta de compromiso e acuciosidad, xestión subxectiva e accións sen valor agregado para os clientes.

Finalmente, crear mecanismos que permitan aliñar os intereses/valores dos traballadores cos da entidade.

Cómo avanzar nestes temas?

Requírese seguir os seguintes pasos :

  • Facer unha análise detallada dos procesos, identificando as debilidades e oportunidades de mellora.
  • Deseñar e implementar un plan de curto/mediano prazo sustentado en alicerces dados polo desenvolvemento do capital humano, o cambio cultural e a aplicación dun modelo eficiente de xestión de calidade.
  • Medir periodicamente a eficacia e eficiencia do plan, mediante indicadores claves dos procesos e moi especialmente daqueles que son críticos para o éxito da organización.
  • Desenvolver no tempo un tipo de liderado que asegure e fortaleza o cambio cultural, a innovación e a excelencia.

Os tempos de crise son tempos de oportunidade, tempos de re-creación, tempos de re-fortalecemento. Só fai falta actitude, ganas e profesionalidade.

Miguel Barbosa
Socio responsable da área de Consultoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar