Clausulado

CLIENTES

Normativa:  Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:

 1. Cumprimento do obxecto do contrato. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 2. Xestión administrativa. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 3. Xestión contable. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Código de Comercio e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.
 4. Xestión fiscal. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida na Lei 58/2003 Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.
 5. Xestionar o envío da información que solicite o cliente. A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán datos serán gardados mentres dure a relación contractual.
 6. Enviar ao cliente, ofertas, produtos ou servizos similares que poidan ser de interese.
 7. A lexitimación para tratar os seus datos é a satisfacción do interese lexítimo do responsable do tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e serán gardados en mentres non se solicite a súa supresión polo interesado. Realizar comunicacións comerciais.
 8. A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
  Mantemento do histórico de clientes.
  A lexitimación para tratar os seus datos é o interese lexítimo do responsable de manter un histórico de vendas de servizos/produtos, por posible continuación da relación contractual nun futuro. Os datos serán gardados mentres o interesado non solicite a supresión dos seus datos.
  Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revogado en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentimento, afecte á licitud do tratamento realizado con anterioridade á súa retirada.

Destinatarios de datos: Comunicarase ás Administracións Públicas os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.

Obrigatoriedade de facilitar os datos:

O cliente non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato en caso de ser necesario ou a emisión das correspondentes facturas.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa  disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección   www.algalia.com/es/clausulado

Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

FORMULARIO
DE CONTACTO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA  SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: .986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento: Xestionar o envío de información que nos solicite.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa  disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

CORREO
ELECTRÓNICO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable do tratamento: ALGALIA  SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interese para ambas as partes.

Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado ou o seu representante legal.

Destinatarios de datos: No se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos derechos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

VIDEO
VIXILANCIA

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:

A xestión dos datos de carácter persoal solicitados coa finalidade se vixilancia das instalacións.

Lexitimación do tratamento:

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo consistente na necesidade do responsable do tratamento de garantir a seguridade nas instalacións, sen que a mesma poida obterse de forma efectiva por outros medios.

Conservación dos datos:

Os seus datos gardaranse o prazo máximo dun mes, salvo incidencia de seguridade que poderán conservarse durante o prazo de prescrición das accións legais.

Destinatarios de datos: Os seus datos poderán ser comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade, Ministerio Fiscal e Xulgados e Tribunais en cumprimento da Lei Orgánica 4/2015 de protección da seguridade cidadáa.

Destinatarios de datos: Os seus datos poderán ser comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade, Ministerio Fiscal e Xulgados e Tribunais en cumprimento da Lei Orgánica 4/2015 de protección da seguridade cidadá.

Transferencias Internacionais de datos:

Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.algalia.com/es/clausulado

Para más información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: ENo caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos os  casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

SUSCRICIÓN
A CURSOS

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento: Xestionar a participación do interesado nas diferentes actividades e cursos desenvoltos pola entidade.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado.

Destinatarios de datos: En función de se nos deu a autorización, cederase a súa imaxe ao público en xeral mediante a súa publicación en memorias, folletos publicitarios, páxina web da entidade, blogue, redes sociais, prensa e outros medios de comunicación, co fin de promocionar e dar a coñecer as actividades e eventos que organice a entidade.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa   disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

NOVAS E
BOLETINS

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:

A xestión dos datos de carácter persoal solicitados para o envío de boletíns informativos da entidade, información sobre os eventos, actividades e información que consideremos que poida ser do seu interese.

Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento.

Se vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países:  ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA contrata a plataforma para o envío das comunicacións comercis con The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (encargado do tratamento) ao amparo do acordo EU-US Privacy Shield.  Información dispoñible en:  https://www.privacyshield.gov/list.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.ç
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa   disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autorida de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

PROVEDORES

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Calle Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:

 1. Xestión dos datos do provedor para o cumprimento do obxecto do contrato. A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 2. Xestión administrativa. A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual.
 3. Xestión contable. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Real Decreto do 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e serán gardados o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.
 4. Xestión fiscal. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida en Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

Destinatarios de datos:

 • Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.
 • Cederanse a outras administracións públicas, en base ao interese lexítimo do responsable do tratamento (mellorar a competitividade da empresa), os datos dos provedores que sexan necesarios para a xustificación de subvención.
 • Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

Obrigatoriedade de facilitar os datos

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.algalia.com/es/clausulado

Para mais información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente