Sentenza Audiencia Nacional: Rexistro diario da xornada dos traballadores a tempo completo e parcial

A Audiencia Nacional establece a obrigatoriedade do sistema de rexistro diario de xornada efectivamente realizada polos traballadores que permita comprobar o cumprimento dos horarios pactados –a tempo parcial ou completo-

Todas as empresas deben dotarse dunha ferramenta na que se rexistre diariamente o horario de entrada e saída de cada traballador (a tempo parcial e a xornada completa), que permita totalizar a xornada mensual efectuada. Deberá entregar copia do devandito rexistro xunto coa nómina a cada traballador. Así se establece nunha sentenza recente da Audiencia Nacional, na que o Tribunal argumenta que devandito rexistro é a ferramenta para asegurar o control efectivo das horas extraordinarias, e que, sen o rexistro diario da xornada, é imposible controlar a realización das horas extras.

Esta obrigación, non se debe a ningún cambio normativo, senón a un cambio de interpretación do artigo 35.5 do E.T. referido ao cómputo de horas extraordinarias.

Se non dispón de medios electrónicos ou informáticos para levalo a cabo, poderá facelo con follas de rexistro.

Estes rexistros deben conservarse durante un período mínimo de 4 anos

Durante o ano 2016 Inspección de Traballo e Seguridade Social levará a cabo unha campaña de vixilancia e control da xornada dos traballadores, tanto dos traballadores a tempo parcial como dos traballadores a tempo completo.

Marta Amada y Rafael Carrasco
Socios Responsables dos Servizos Sociolaborais de Algalia Servizo para o Terceiro Sector

Voltar