Presentación de partes de baixa, de confirmación e altas de incapacidade temporal: cambios en formas e prazosEstivemos a lles informar da recente modificación legal relativa á obrigación de presentación dos partes de baixa, confirmación e alta de incapacidade temporal. Na presente noticia ampliamos e concretamos esta información con máis detalle sobre o futuro tratamento dos partes relativos a incapacidade temporal.

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) implantou o Sistema de Liquidación Directa de cotizacións da Seguridade Social. O obxectivo deste sistema é minimizar os erros e contrastar os datos con carácter previo á liquidación que se xerará de forma automática. Con este obxectivo a Inspección de Traballo pode sancionar as comunicacións dos partes de baixa, partes de confirmación e partes de alta que se realicen fose de prazo.

Neste sentido os prazos legais establecidos son os seguintes:

COMUNICACIÓN DO TRABALLADOR Á EMPRESA:

 • Partes de baixa e de confirmación – no prazo de 3 días contados a partir da súa data de expedición
 • Partes de alta – dentro das 24 horas seguintes á súa expedición

COMUNICACIÓN DA EMPRESA Ao INSS (Instituto nacional da Seguridade Social)

 • Partes de baixa – 3 días (contados desde a data de entrega do traballador do parte de baixa á empresa)
 • Partes de confirmación – 3 días (contados desde a data de entrega do traballador do parte de confirmación á empresa).
 • Partes de alta – 3 días (contados desde a data de entrega do traballador do parte de alta á empresa).

Por tanto, é necesario que se rexistre a data de entrega do traballador á empresa do correspondente pois esa é a data de referencia para o cumprimento do prazo de comunicación ao INSS por parte da empresa. Sendo conscientes da dificultade de poder acreditar ante o INSS a posteriori a data na que o traballador fixo entrega dos partes, creemos conveniente que se establezan mecanismos de rexistro de devanditas entregas –arquivo de correos electrónicos, firmas dos documentos de baixa, confirmación e alta por parte do traballador con indicación da data de entrega por parte do mesmo, etc.-.

Adicionalmente, con data de entrada en vigor o 1 de decembro de 2015 entrou en vigor un novo sistema de expedición dos partes de baixa/confirmación/alta que sintetizamos no seguinte cadro xunto cos prazos de expedición que serán realizados normalmente por parte do facultativo do servizo público de saúde ou da mutua:

NORMATIVA APLICABLE DESDE O 1 DE DECEMBRO DE 2015 OBSERVACIÓNS
Até 4 días naturais (procesos de duración estimada moi curta) Primeiro parte de confirmación/parte alta O mesmo día que se entrega o parte de baixa poderase expedir o de alta (poderán ter a mesma data e o parte de alta non poderá superar en 4 días ao de baixa) Si o día previsto para o alta o traballador non está recuperado, pódese emitir parte de confirmación
De 5 a 30 días naturais (procesos de duración estimada curta) Primeiro parte confirmación Aos 7 días naturais desde a data de baixa inicial (día da baixa + 6 días naturais)  
Seguintes partes de confirmación e/ou alta Cada 14 días contados desde o primeiro parte de confirmación (día do parte de confirmación + 13 días naturais)  
De 31 a 60 días naturais (procesos de duración estimadamedia) Primeiro parte de confirmación Aos 7 días naturais desde a data de baixa inicial (día da baixa + 6 días naturais)  
Seguintes partes de confirmación e/ou alta Cada 28 días contados desde o primeiro parte de confirmación (día do parte de confirmación + 27 días naturais)  
De 61 ou máis días naturais (procesos de duración estimadalonga) Primeiro parte de confirmación A   os 14 días naturais desde a data de baixa inicial (día da baixa + 13 días naturais)  
Seguintes partes de confirmación e/ou alta Cada 35 días contados desde o primeiro parte de confirmación (día do parte de confirmación + 34 días naturais)  

Obrigacións da empresa

 1. Consignar no exemplar do parte de baixa entregado polo traballador:
  • Os datos sobre cotización (a efectos de determinar a base reguladora da prestación económica por IT)
  • Clave código nacional de ocupación.
  • Código da provincia do centro de saúde na que se emitiu o parte médico.
  • Datos xenéricos que se establezan a efectos identificativos do proceso e da empresa, definidos a través do sistema REDE.
 2. Transmisión partes médicos cumprimentados ao INSS, nos prazos máximos indicados con anterioridade, a través do sistema REDE.
 3. Conservar os partes médicos en soporte papel –orixinais- durante un prazo máximo de 4 anosdesde a data da presentación telemática

.
Marta Armada
Socia Xefa de Equipo Asesoría Sociolaboral de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar