O goberno aproba a primeira Lei para as entidades de acción socialPlataforma do Terceiro Sector valora moi positivamente a aprobación do anteproxecto de Lei do Terceiro Sector de Acción Social. O Terceiro Sector dá un gran paso coa aprobación deste texto que, considera, ofrece identidade, estabilidade e garantías a todas as entidades.

A Plataforma destaca o feito de que se trate da primeira lei feita por e para o sector, establecendo un marco regulatorio que permita exercer o liderado cara a un novo modelo social, que defina os seus especifidades e principios, as medidas de fomento e apoio para as entidades que o compoñen, así como as súas relacións coa administración para intensificar a súa participación no deseño das políticas públicas estatais no ámbito social.

A lei recolle medidas para o fomento da sostibilidade e promoción das entidades do Terceiro Sector de Acción Social, empezando polo ámbito fiscal, xa que as devanditas organizacións se rexían polo réxime fiscal xeral ou especial en función das súas características, pero coa nova norma recoñécese que, ao ser a súa actividade de interese xeral, se acollerían ao réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e aos incentivos fiscais ao mecenado, o que reporta maiores vantaxes. A administración, ademais, facilitará o acceso ás fontes de financiamento dispoñibles, e nesta liña impulsará a responsabilidade social empresarial.

A Plataforma confía en que se concreten os mecanismos de financiamento e que o Goberno teña en conta no seu desenvolvemento posterior as propostas do sector e as necesidades das entidades que o compoñen, gravemente lastradas polo azoute económico destes anos de crise. Así mesmo, recorda que o sector necesita medidas específicas de fomento que melloren a súa capacidade de actuación.

O Terceiro Sector en España está integrado por máis de 29.000 organizacións; 8 de cada 10 organizacións contan con persoas voluntarias nas súas estruturas, o que suma un total de 1.100.000 persoas voluntarias; representa case 9 millóns de persoas; dá emprego a preto de 630.000 persoas (3,5% do total do emprego no noso país) e representa o 1,7% do PIB. O número de persoas ás que atende o sector supera os cinco millóns de persoas.

Nota de Prensa do Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad

Voltar