O contrato de traballo temporal celebrado con traballadores con discapacidadeAs empresas poden contratar temporalmente para a realización das súas actividades, calquera que fose a natureza das mesmas, a traballadores con discapacidade a través do contrato temporal de fomento do emprego. 

Con que traballadores pode formalizarse?  

Con aqueles traballadores que poidan acreditar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de Incapacidade Permanente Total, absoluta ou gran invalidez, así como os pensionistas de clases pasivas.

Deben estar inscritos como demandantes de emprego. A empresa deberá formalizar unha oferta de emprego previa coa oficina de emprego. Non se esixe un período mínimo de inscrición sendo suficiente un día para acreditar a condición de desempregado. Estes requisitos documéntanse co correspondente cartón de demanda e co número de oferta de emprego.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato indefinido.

Con carácter xeral quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no caso dun traballador que extinguise voluntariamente un contrato bonificado e sexa contratado sen solución de continuidade mediante un novo contrato indefinido, a tempo completo ou parcial, incluída a modalidade de fixo descontinuo, por outra empresa ou entidade, dentro do mesmo grupo de empresas. (Ver artigo 8.2 Lei 43/2006 do 29 de decembro (BOE 30 de decembro)

Cales son eses incentivos para as empresas?

A contratación  de persoas con discapacidade mediante o contrato temporal de fomento de emprego dá lugar a unha bonificación nas cotas da s.s. a cargo da empresa de 291,66 €/mes (3.500 €/ano), durante toda a vixencia do contrato.

A bonificación é de 341,66 €/mes (4.100 €/ano) se o traballador con discapacidade está incluído nalgún dos grupos seguintes:

  1. persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%;
  2. persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.

Se no momento da contratación o traballador ten 45 ou máis anos ou é unha muller, a bonificación correspondente increméntase en 50 €/mes (600 €/ano), sendo tales incrementos compatibles entre si.

No caso de que a contratación se realice a xornada parcial, a porcentaxe da bonificación resultará de aplicar ás previstas en cada caso unha porcentaxe igual ao da xornada pactada no contrato ao que se lle sumarán 30 puntos porcentuais, sen que en ningún caso poida superar o 100 por 100 da contía prevista.

Ademais, poderán beneficiarse das deducións no Imposto de Sociedades pola contratación de traballadores con diversidade funcional:

  • Dedución da cota íntegra a cantidade de 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.
  • Dedución da cota íntegra a cantidade de 12.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65%, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medido de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

En canto á duración do contrato.

A duración destes contratos non pode ser inferior a 12 meses nin superior a 3 anos. Cando se concierte inicialmente por un prazo inferior a 3 anos poderá prorrogarse antes da súa terminación por períodos non inferiores a 12 meses.

Formalización do contrato, xornada e período de proba.

Formalizarase necesariamente por escrito e en modelo oficial.

A xornada de traballo poderá ser completa ou a tempo parcial.

En canto á duración do período de proba, sempre no marco da vixencia do contrato, será a que regule o convenio colectivo sectorial de aplicación.

En canto ao salario

A retribución será a fixada en convenio colectivo para ese posto de actividade ou categoría profesional.

Outras características

Non poderán contratar mediante esta modalidade as empresas que extinguisen contratos indefinidos nos 12 meses anteriores á contratación por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo. O período de exclusión hase de contar a partir do recoñecemento ou da declaración de improcedencia do despedimento ou da extinción derivada do despedimento colectivo.

Do mesmo xeito que ocorre cos contratos de duración determinada (obra ou servizo e acumulación de tarefas celebrados desde o 1 de xaneiro do ano 2015) á terminación do contrato, o traballador ten dereito a percibir unha indemnización equivalente a 12 días de salario por ano de servizo.

A contratación de traballadores con discapacidade desempregados mediante contratos de interinidade  para substituír a traballadores con discapacidade que teñan suspendido o seu contrato de traballo por incapacidade temporal, durante o período que persista dita situación, dá dereito a unha bonificación do 100% das cotas empresariais da Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e conceptos de recadación conxunta.

Os beneficiarios das bonificacións deberán acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta dos traballadores como durante a aplicación das bonificacións correspondentes. Se durante o período de bonificación existe unha falta de ingreso en prazo regulamentario das devanditas obrigacións, producirase a perda automática das bonificacións reguladas no presente Programa, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados no devandito prazo, téndose en conta devandito período como consumido para o cómputo do tempo máximo de bonificación.

Mantemento das bonificacións.

Cando, durante a vixencia do contrato que se concertou a tempo parcial, transfórmese na tempo completo, ou viceversa, non se perderán as bonificacións, senón que se percibirán conforme corresponda ao novo contrato, sen que iso supoña o inicio de ningún novo período de bonificación.

No caso de que se reitere a novación do contrato a que se refire o parágrafo anterior, perderanse as bonificacións a partir da segunda novación, salvo que esta última sexa de tempo parcial a tempo completo.

Se ten prevista a contratación dun traballador/a en un centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia e leste pode acreditar unha discapacidade de grao igual ou superior ao 33%, interésalle saber que a Consellería de Economía, Emprego e Industria acaba de publicar, no Programa de promoción de la integración laboral da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, subvencións á contratación (duración mínima inicial de 12 meses de contrato) e indefinida de persoas con discapacidade e con incentivos adicionais para a adaptación dos postos de traballo ou dotación de equipamento de protección persoal, así como para eliminar barreiras ou obstáculos que impidan ou dificulten o traballo dos traballadores con diversidade funcional. (ORDEN 05.06.2017 – DOG 117 de 21.06.2017)

Marta Armada
Socia Asesora Sociolaboral de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

 

Voltar