Publicada, no BOE do 4 de xullo de 2018, a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018. Introducímoslles algunhas das novidades que destacamos en materia de emprego e de Seguridade Social:

A BASE DE COTIZACIÓN MÁXIMA Á SEGURIDADE SOCIAL increméntase un 1,4% ( art. 130). O tope máximo da base de cotización en todos os réximes queda fixado en 3.803,70 €/mensuais ou 126,79 €/día, a partir do 1 de agosto de 2018. O tope mínimo é o importe do salario mínimo interprofesional para 2018, incrementado nun sexto. Mantéñense os tipos de cotización por continxencias comúns e horas extraordinarias. En canto aos traballadores autónomos, o incremento é así mesmo de 1,4% quedando a base máxima en 3.803,70 €/mensuais e a base mínima en 932,70 €/mensuais.

 FÍXASE A BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN PARA Os TRABALLADORES AUTÓNOMOS que nalgún momento do ano 2017 e de maneira simultánea tivesen contratado ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a dez, en 1.199,10 €/mensuais, aplicable a partir do 1 de agosto de 2018. Antes rexíanse pola base mínima para os traballadores encadrados no grupo de cotización 1 do Réxime Xeral ( art. 130.5.11).

AMPLÍASE O PERMISO POR PATERNIDADE a 5 semanas ( DF 38ª). Coa modificación do  art. 48.7 e aDA 19ª.2  ET, amplíase unha semana máis das catro vixentes, que son ininterrompidas, aínda que esa quinta semana poderá gozarse noutro momento dentro dos 9 meses seguintes ao nacemento, previo acordo co empresario.

BONIFICACIÓN POR TRASLADO DE POSTO DE TRABALLO EN CASO DE ENFERMIDADE PROFESIONAL E RISCO DURANTE O EMBARAZO. Mantense para 2018 a bonificación do 50% no suposto de cambio posto de traballo ou función diferente e compatible co estado de risco durante o embarazo, risco durante a lactación ou por razón de enfermidade profesional.

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. Regúlase axuda económica a mozos inscritos no sistema nacional de garantía xuvenil que subscriban un contrato para a formación. Increméntase as cotas de cotización dos contratos para a formación e a aprendizaxe e do persoal investigador en formación, no mesmo porcentaxe que aumente a base mínima do  RGSS. Instáurase unha medida de activación e inserción laboral de mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, consistente nunha bonificación específica nas cotas empresariais por continxencias comúns á Seguridade Social para incentivar a conversión en indefinidos dos contratos para a formación e a aprendizaxe celebrados con mozas que percibisen a axuda económica de acompañamento prevista na  LPGE.

COTIZACIÓN POR CESAMENTO DA ACTIVIDADE DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS DURANTE O ANO 2018 Fíxase a base e o tipo de cotización por cesamento de actividade durante 2017 dos traballadores incluídos no RETA así como a cotización durante a percepción da prestación.

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPREGO (SED) (DF 40ª ) engádense ás DA 27ª e DT 30ª á LGSS que regulan este subsidio tras esgotar Prepara e PAE.

Desde o 5-7-2018 pódese acceder a un novo subsidio extraordinario de desemprego, cando se teñan responsabilidades familiares, cunha vixencia de 6 meses, pero prorrogable automaticamente por períodos semestrais ata que a taxa de desemprego sitúese por baixo do 15%.

TRABALLO AUTÓNOMO A TEMPO PARCIAL A DA mantén o adiamento da posibilidade de traballar a tempo parcial para os traballadores autónomos establecida na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo.

REBAIXA DO IRPF (art. 63) Modifícase o  art. 96.3  LIRPF, subindo o limiar da tributación de 12.000 a 14.000 € para os contribuíntes que perciban rendementos íntegros do traballo.

AS  PENSIÓNS revalorízanse un 0,25%, aínda que algunhas pensións increméntanse entre un 1% e un 3% segundo o tipo e o seu nivel. A este 0,25%, recollido no  art. 35 e  ss., débeselle incrementar un 1,35% adicional, de acordo con a DA 51ª.

Os incrementos superiores (incremento do 2,75% adicional) afectan as pensións mínimas, as non contributivas, aquelas sen dereito a complementos a mínimos e as de viuvez. Como os efectos destes incrementos son retroactivos, é dicir, desde o 1 de xaneiro de 2018, os pensionistas recibirán unha “paga extra” cos atrasos correspondentes. O  art. 38 establece os límites do  señalamento inicial das pensións públicas, que se establecen en 2.580,13 €/mes ou 36.121,82 €/ano. A porcentaxe da base de cotización das pensións de viuvez para pensionistas con 65 ou máis anos que non perciban outra pensión pública pasa do 52% ao 56% (DÁ 44ª). Este incremento alcanzará o 1,6% o 1 de xaneiro de 2019.

MANTENSE A CONTÍA DO IPREM (DA 119ª ) É dicir, 17,93 €/día, 537,84 €/mes e 6.454,03 €/ano.

RETA. TARIFA PLANA RURAL. Para os traballadores por conta propia que residan ou traballen en municipios de menos de 5.000 habitantes, finalizado o período inicial de 12 meses de aplicación de reducións nas cotas por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos ( DF 23ª que modifica o  arts. 31.1 e 32  LETA)

Marta Armada
Socia coordinadora equipo laboral de Algalia S. Coop.

Voltar