1. SOLUCIÓNS LABORAIS FRONTE Á CRISE DO CORONAVIRUS

Tras a promulgación do Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder o impacto económico do COVID-19 e o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, non se aclararon aspectos concretos relacionados coa actualidade das empresas que están a ver paralizada a súa actividade por motivo o estado de alarma declarado.

Para a toma de decisións: recomendámosvos que esteades pendentes diariamente do DOGA e o BOE, que esteades en contacto coas vosas Federacións e as Consellerías que financian os vosos servizos, na medida do posible.

Con toda probabilidade podería regularse en breve un procedemento específico para estes casos suxeito a condicións e requisitos determinados, de feito está previsto para hoxe mesmo un Consello de Ministros que aborde este tema. DE MOMENTO, lembrámosvos que os procedementos a aplicar nesta situación pasan polos seguintes:

ERTE e outras opcións para a empresa como consecuencia do Coronavirus:

I.- Acordar o desfrute do período vacacional
Partindo da necesidade de mutuo acordo para o desfrute de vacacións, esta é unha opción de interese que manexan algunhas compañías.

 • Desfrute de vacacións pendentes de anos anteriores: Esta medida si pode defenderse que cabe aplicala de forma unilateral.
 • Vacacións 2020: Mediante acordo, si o persoal quere desfrutar de vacacións agora.

II.- Outras medidas de flexibilización

 • Permisos retribuídos
  Outras opcións xa presentes en moitos convenios son as coñecidas como “bolsas de horas“. Desta forma manteríase a remuneración e sería posible recuperar as horas perdidas durante outro período.
 • Excedencias ou reducións de xornada
  As excedencias son situacións nas que se produce a suspensión do contrato de traballo, a solicitude do traballador, sen que este teña dereito a recibir remuneración algunha. O art. 46 Estatuto dos Traballadores, establece varios tipos distintos de excedencias: as voluntarias, as forzosas e as solicitadas por coidado de fillos ou familiares.A redución de xornada por motivos familiares consiste en reducir a xornada ordinaria do traballador que teña que facerse cargo do coidado de menores, persoas con discapacidade ou familiares até 2º grao de consanguinidade ou afinidade.Os procedementos varían substancialmente en función da causa da súa petición e como veredes non ten aplicación inmediata e A DÍA DE HOXE son:Procedemento do ERTE forza maior:
 • Será a autoridade laboral (Consellería de Traballo) quen comprobe a existencia de  forza maior. A día de hoxe achegando a xustificación que lles obriga ao peche ou acredita a situación de absentismo que impidan a continuidade da actividade da empresa por enfermidade, adopción de cautelas médicas de illamento, etc.Preséntase simultaneamente a solicitude na Xunta (vía electrónica) e comunícase á representación legal dos traballadores.
 • A autoridade laboral solicita informe de Inspección de Traballo e Seguridade Social, tendo que ditar resolución no prazo máximo de 5 días a contar desde a data de entrada da solicitude no rexistro. Prazo que dubidamos no momento no que estamos que poida resolverse.
 • Os efectos da suspensión, extinción ou redución de xornada fornecerán efectos desde a data do feito causante da forza maior.
 • Mantense a cotización empresarial e os traballadores (a día de hoxe) que teñan dereito a cobrar a prestación, solicitarán a súa prestación por desemprego.Procedemento ERTE causas económicas, técnicas, organizativas.
 • Apertura período de consultas mediante escrito dirixido aos representantes legais dos traballadores. Con carácter previo á comunicación empresarial de apertura do período de consultas, deberá quedar constituída a comisión representativa dos traballadores. A estes efectos a empresa deberá comunicar os traballadores ou aos seus representantes a súa intención de iniciar o procedemento de suspensión de contratos ou redución de xornadas.  O prazo máximo para esta constitución será de sete días desde a data de comunicación por parte da dirección da entidade da súa intención de iniciar o procedemento.
 • Comunicación simultánea á Autoridade Laboral competente (CCAA) da apertura do período de consultas, con copia do escrito dirixido aos  representantes dos traballadores.
 • Comunicación á Autoridade Laboral do resultado das consultas efectuadas á finalización de devandito período.
 • Recibida a comunicación, a autoridade laboral solicitará, con carácter preceptivo, informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social sobre os extremos da comunicación da empresa e sobre o desenvolvemento do período de consultas.
 • Transcorrido o período de consultas a entidade comunicará á autoridade laboral o resultado do mesmo, nun prazo máximo de 15 días a contar desde a data da última reunión e si logrouse acordo, trasladará copia íntegra do mesmo.  En caso contrario, remitirá aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión final que adoptará e as condicións da mesma.
 • Notificación ao persoal afectado.
 • Mantense a cotización empresarial e os traballadores (a día de hoxe) que teñan dereito a cobrar a prestación, solicitarán a súa prestación por desemprego.

2. SUSPENSIÓN DE PRAZOS DERIVADA DO ESTADO DE ALARMA

Para as entidades, e tamén para a cidadanía en xeral, unha das consecuencias da declaración do estado de alarma é a PARALIZACIÓN XERAL DOS PRAZOS para todos os trámites administrativos e xudiciais até a finalización do estado de alarma, ou a modificación das súas condicións.

Si estamos ante algún prazo para presentar unha documentación, para contestar un requirimento, para un concurso público, para solicitar ou xustificar unha subvención, para presentar un recurso ou en xeral para calquera outro trámite administrativo, incluídos os procedementos do ámbito tributario[1], ou tamén para presentar unha demanda ou recurso en vía xudicial ou contestar unha demanda, ou para reclamar dereitos que poidan prescribir ou caducar, todos estes prazos están paralizados nos termos fixados na declaración do estado de alarma e a súa normativa de desenvolvemento.

Pero non están suspendidos os prazos relacionados con outras obrigacións diferentes, por exemplo as obrigacións de formulación de contas anuais, por non estar en ningunha das circunstancias indicadas anteriormente, aínda que a posteriori neste documento abordamos as características propias desta obrigación.

2.1. ÁMBITO ADMINISTRATIVO.

 1. REGRA XERAL: Suspéndense termos e interrómpense os prazos[1] para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público para todo o sector público, que comprende:
  1. A Administración Xeral do Estado.
  2. As Administracións das Comunidades Autónomas.
  3. As Entidades que integran a Administración Local.
  4. O sector público institucional, o cal á súa vez se integra por:
   • Calquera organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes das Administracións Públicas.
   • As entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas.
   • As Universidades públicas, que se rexerán pola súa normativa específica e supletoriamente polas previsións desta Lei.
 2. EXCEPCIÓNS: Si houbese algunha excepción concreta, deberá ter notificación concreta, sexa esta individual ou xeral e en casos de dúbida aconséllase consultar directamente coa entidade pertinente pola canle que estea establecido, que como regra xeral en Galicia será:
  • non presencial porque todos os empregados públicos cuxas funcións se realicen dentro de edificios ou instalacións administrativas que permitan o seu desenvolvemento a distancia prestarán o servizo desde o seu domicilio na modalidade de traballo non presencial, e
  • a través do teléfono 012, sen prexuízo daquelas oficinas que determinen os titulares dos centros directivos polas súas funcións de carácter esencial.
 3. DURANTE CANTO TEMPO: O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o real decreto que acordou esta suspensión ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo, polo cal haberá que manter unha vixilancia permanente en relación coa modificación ou derrogación desta medida.

2.2. ÁMBITO XUDICIAL

 1. REGRA XERAL: Suspéndense termos e suspéndense e interrompen os prazos previstos nas leis procesuais para todas as ordes xurisdiccionais, incluso os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos.
 2. EXCEPCIÓNS: Establécense unha serie de excepcións moi limitadas, podendo resultarnos de interese especial para moitas entidades as relativas a:
  • calquera medida cautelar en materia de violencia sobre a muller ou menores
  • a autorización xudicial para o internamento non voluntario por razón de trastorno psíquico
 3. DURANTE CANTO TEMPO: O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto que acordou esta suspensión ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo, polo cal haberá que manter unha vixilancia permanente en relación coa modificación ou derrogación desta medida.

2.3. QUE FACER?

 1. Tanto no ámbito administrativo como no xudicial, poderanse presentar nas correspondentes sedes electrónicas durante este período de vixencia do estado de alarma todo tipo de escritos e documentación, de maneira que se podería deixar presentada por exemplo a contestación a un requirimento ou a solicitude ou a xustificación dunha subvención, ou unha demanda ou un escrito solicitando trámites xudiciais, pero:
  • non existirá obrigación de facelo, e
  • non computarán os prazos até o momento indicado no punto 3
 2. Do mesmo xeito, calquera entidade do sector público e calquera órgano xudicial poderá seguir tramitando, ditando actos e resolucións e mesmo notificándoas ás interesadas, pero non computarán os prazos até o momento indicado no punto 3.

2.4. PRESCRICIÓN E CADUCIDADE

 1. REGRA XERAL: Os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos quedarán suspendidos.
 2. EXCEPCIÓNS: Non se establecen excepcións.
 3. DURANTE CANTO TEMPO: durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, no seu caso, das prórrogas que se adoptaren.

2.5. OUTROS PRAZOS

Os prazos non expresamente indicados nos contidos anteriores non sofren variación. En particular os derivados das normativas sustantivas, por exemplo o período de duración máxima dun arrendamento urbano de vivenda. Nesta situación estaría tamén o prazo para cumprir coa obrigación de formulación de contas dunha entidade sen ánimo de lucro:

 1. O prazo de formulación non varía, pero na maioría dos casos ese prazo será de imposible cumprimento por razóns de forza maior ao non poder reunirse o órgano de goberno para aprobar esa formulación de contas. A consecuencia será que máis adiante se cumprirá esa obrigación (formular contas), é dicir, cumprirase fóra de prazo, mentres se manteña a situación de estado de alarma nos termos actuais. E coa excepción de que a entidade teña claramente definida nos seus estatutos a posibilidade de realización de reunións do órgano de goberno de maneira telemática, nese caso podería cumprir dentro de prazo.
 2. O prazo de presentación de contas ante calquera rexistro administrativo, mesmo fiscal, estaría dentro do ámbito administrativo e, por tanto, estaría en suspenso.

3. MEDIDAS ECONÓMICAS

3.1. ADIAMENTO FISCAL

Ademais, debemos ter en conta que no ámbito das competencias da Administración Tributaria do Estado pódese solicitar o adiamento do ingreso da débeda tributaria correspondente a todas aquelas declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice desde o 13 de marzo de 2020 e até o día 30 de maio de 2020, ambos inclusive.

As condicións do adiamento serán as seguintes:
a) O prazo será de seis meses.
b) Non se devengarán intereses de demora durante o primeiros tres meses do adiamento.

A AEAT xa publicou instrucións precisas sobre como xestionar estas solicitudes de adiamentos por parte das propias entidades e empresas ou por parte dos seus colaboradores sociais (Algalia).

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia ou no ámbito local, de momento, non se publicou nada específico a data deste boletín.

3.2. NIÑOS E NENAS BENEFICIARIOS DUNHA BOLSA Ou AXUDA DE COMEDOR

Finalmente, no medio destas medidas queremos sinalar unha dirixida a poboación especialmente vulnerable, porque se incluíu que para nenos e nenas beneficiarios dunha bolsa ou axuda de comedor durante o curso escolar existirá dereito a axudas económicas ou a prestación directa de distribución de alimentos mentres estean pechados os centros educativos, a tramitar nos servizos sociais de atención primaria.

É de esperar que nos próximos días as diferentes Administracións Públicas vaian aclarando alcances ou operativas, polo cal estamos á vosa disposición para calquera dúbida, e seguirémosvos informando.

Grazas por confiar en Algalia, e grazas por colaborar co cumprimento das medidas acordadas en interese público.

[1] https://iuslexblog.wordpress.com/2020/03/15/suspension-de-prazos-administrativos-covid19/

Responsables dos servizos económico e laboral de Algalia.

 

Voltar