O Consello de Ministros ten previsto aprobar hoxe un novo real decreto de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego, no que se incluirán propostas de carácter laboral e para mellorar o financiamento das empresas.  Deste Real Decreto enviarémosvos información unha vez sexa publicado.

Deixámosvos a continuación un resumo dalgunhas das medidas que están en vigor e sobre as que nos viñestes preguntando estes días.

Aspectos básicos sobre moratoria e o aprazamento das cotas á
Seguridade Social recollidas na Real Decreto-Lei 11/2020

A Real Decreto-lei 11/2020 do 31 de marzo contempla dúas fórmulas que pretenden facilitar o pago das cotas á Seguridade Social, neste momento excepcional. Trátase da moratoria e do aprazamento no pago das cotizacións sociais e conceptos de recadación conxunta.

Das cotas correspondentes aos meses de abril e maio, poderase optar entre solicitar unha moratoria ou o aprazamento do pago, segundo conveña. As achegas empresariais correspondentes ao mes de xuño só poderán ser obxecto, no seu caso de moratoria.

Moratoria das cotizacións sociais á Seguridade Social 

Tras a publicación da Real Decreto – Lei 11/2020, do 31 de marzo, habilítase á  TGSS a outorgar moratorias por un prazo de seis meses, sen interese, ás empresas e os traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da Seguridade Social, que o solicite e cumpra os requisitos e condicións que se establecerán mediante Orde do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, previo informe da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos e que a día de hoxe segue pendente de publicarse.

É unha modalidade de aprazamento que permite levar a outro momento a obrigación do pago da débeda. Circunscríbese ás cotas de abril, maio e xuño de 2020 para as empresas e maio, xuño e xullo de 2020 para os autónomos.

Unicamente pódense solicitar a través do Sistema RED (a través dos seus autorizados). As solicitudes que se presenten a través de calquera outra vía, non terán efectos de ningún tipo.

O servizo de solicitude das moratorias no Sistema RED abrirase o próximo 1 de maio de 2020.

Aprazamento das cotizacións sociais á Seguridade Social 

As empresas e os traballadores por conta propia poderán solicitar un aprazamento do pago das súas cotas á Seguridade Social cuxo prazo regulamentario de ingreso teña lugar entre os meses de abril e xuño de 2020, cun interese inferior ao previsto para os aprazamentos recoñecidos en condicións normais (0,5% fronte ao 3,75% en 2020), sempre que non tivesen outro aprazamento en vigor.

Estas solicitudes de aprazamento deben efectuarse antes do transcurso dos 10 primeiros días naturais do prazo regulamentario de ingreso.

Prazo para moratorias e aprazamentos

Por tanto, aquelas empresas que así o desexen, e a condición de que concorran as condicións establecidas para o acceso tanto ás moratorias como aos aprazamentos indicados, poderán, en termos xerais:

 • PARA AS EMPRESAS

Solicitar desde o día 1 ao día 10 de maio, a moratoria de 6 meses, sen interese, no pago das súas cotizacións sociais, e por conceptos de recadación conxunta, correspondentes ao mes de abril, ou, na súa falta, o aprazamento das cotas do devandito mes de abril, o que implicaría o ingreso en prazo regulamentario da achega dos traballadores, así como das cotas por accidente de traballo e enfermidade profesional.

Solicitar desde o día 1 ao día 10 de xuño, a moratoria de 6 meses, sen interese, no pago das súas cotizacións sociais, e por conceptos de recadación conxunta, correspondentes ao mes de maio, ou, na súa falta, o aprazamento das cotas do devandito mes de maio, o que implicaría o ingreso en prazo regulamentario da achega dos traballadores, así como das cotas por accidente de traballo e enfermidade profesional.

Solicitar desde o día 1 ao día 10 de xullo, a moratoria de 6 meses, sen interese, no pago das súas cotizacións sociais, e por conceptos de recadación conxunta, correspondentes ao mes de xuño.

 • PARA OS TRABALLADORES POR CONTA PROPIA

Tanto as moratorias como os aprazamentos deben solicitarse antes do transcurso dos dez primeiros días naturais do prazo regulamentario de ingreso.

Por tanto, aqueles traballadores incluídos no Réxime Especial para Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que así o desexen, e a condición de que concorran as condicións establecidas para o acceso tanto ás moratorias como aos aprazamentos indicados, poderán:

Solicitar desde o día 1 ao día 10 de maio, a moratoria de 6 meses, sen interese, no pago da cota correspondente ao mes de maio, ou, na súa falta, o aprazamento das cotas do devandito mes de maio, o que implicaría o ingreso en prazo regulamentario das cotas por accidente de traballo e enfermidade profesional.

Solicitar desde o día 1 ao día 10 de xuño, a moratoria de 6 meses, sen interese, no pago da cota correspondente ao mes de xuño, ou, na súa falta, o aprazamento das cotas do devandito mes de xuño, o que implicaría o ingreso en prazo regulamentario das cotas por accidente de traballo e enfermidade profesional.

Solicitar desde o día 1 ao día 10 de xullo, a moratoria de 6 meses, sen interese, no pago da cota correspondente ao mes de xullo.

Aqueles autónomos aos que se lles recoñeza a prestación extraordinaria por cesamento na actividade (art. 17 da Real Decreto-Lei 8/2020), non deben cotizar á Seguridade Social durante o período que dure a citada prestación e que, no caso de que se lle chegue a cargar en conta as citadas cotas por non ser recoñecida a tempo a prestación por parte do correspondente órgano xestor, ditas cotas serán devoltas de oficio pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, polo que non se precisa realizar respecto destas cotas ningunha solicitude de moratoria ou aprazamento.

Para que a Tesourería Xeral da Seguridade Social outorgue as moratorias no pago das cotizacións á Seguridade Social (art. 34 da Real Decreto-Lei 11/2020, do 31 de marzo), débense cumprir os requisitos e condicións que están pendentes de establecerse a través dunha Orde do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

Ingreso das cotizacións á Seguridade Social respecto das que se outorgue a moratoria no pago

No caso das empresas que non teñan autorizados un prazo de ingreso distinto aos establecidos regulamentariamente, as cotas correspondentes aos períodos de liquidación de abril, maio e xuño, deberanse ingresar nos meses de novembro, decembro de 2020 e xaneiro de 2021, respectivamente, e de forma simultánea coas cotas de outubro, novembro e decembro de 2020.

No caso dos traballadores autónomos, as cotas correspondentes aos períodos de liquidación de maio, xuño e xullo, deberanse ingresar nos meses de novembro, decembro de 2020 e xaneiro de 2021, respectivamente, e de forma simultánea coas cotas deses mesmos meses.

 

Nova modificación da prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados pola declaración do estado de alaarma, (RDL 13/2020) 

Con efectos desde o 9-4-2020, modifícase o contido da prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados pola declaración do estado de alarma, delimitando os beneficiarios da prestación, entre os que se inclúen aos traballadores autónomos agrarios e aos autónomos do mar, e posibilitando a súa compatibilidade con calquera outra prestación da Seguridade Social.

Así mesmo, recóllese expresamente a non necesidade de causar baixa no RETA para ter dereito á prestación e a non obrigación de cotizar durante a súa percepción. Por último, engádese que o recoñecemento da prestación faise mediante resolución provisional que se vai a revisar finalizado o estado de alarma ( RDL 8/2020- RDL 13/2020 disposición final 2ª. BOE 8/04/2020) 

Constitución de garantías para a concesión de aprazamento de pagos á Seguridade Social pola situación de emerxencia debida ao coronavirus 

Ante a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus  COVID-19 e a súa incidencia na liquidez das empresas e dos traballadores por conta propia ou autónomos, elévanse as contías das débedas aprazables por baixo das cales non será esixible a constitución de garantías para asegurar os aprazamentos, co fin de facilitar a concesión destes. Así, desde o 10.04.2020 non é necesaria a constitución de garantías no caso de que o total da débeda aprazable sexa igual ou inferior a 150.000 euros (antes 30.000 €) ou cando, sendo a débeda aprazable inferior a 250.000 € (antes 90.000 €), acórdese que se ingrese polo menos un terzo desta última antes de que transcorresen 10 días desde a notificación da concesión e o resto nos dous anos seguintes. ( Resol. 6/04/2020. BOE 9.04.2020).

Simplificación da tramitación dos procedementos das entidades xestoras da Seguridad Social como consecuencia da declaración do estado de alarma 

Adóptanse varias medidas, ante o peche das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social, para simplificar a tramitación dos procedementos que permitan ás entidades xestoras resolver de forma provisional en materia de prestacións da Seguridade Social,

 1. No caso de que se careza de certificado electrónico ou clave permanente:
  • Presentaranse documentos, realizarán trámites ou solicitarán servizos, na Sede electrónica da Seguridade Social, mediante o «acceso directo a trámites sen certificado» accesible desde a web  da Seguridade Social e en función da entidade xestora competente para xestionar as prestacións, a través das ligazóns establecidas para o efecto.
   A información manterase permanentemente actualizada a través da  web  da Seguridade Social.
  • Provisionalmente admítese a identidade declarada polo interesado, sen prexuízo das comprobacións que poida facer a entidade xestora.
 2. No caso de que o interesado careza de firma electrónica, debe deixar constancia expresa da súa vontade ou consentimento á tramitación do seu expediente.
 3. Naqueles supostos nos que, debido ao peche de oficinas públicas, o interesado non poida presentar o documento preceptivo, debe achegar documentos ou probas alternativos que, no seu caso, obren no seu poder, da concorrencia dos requisitos ou condicións esixidos no procedemento para o recoñecemento ou revisión do dereito, sen prexuízo da obrigación de presentar os documentos preceptivos unha vez que deixe de estar vixente o estado de alarma. Se o interesado non tivese documentos alternativos que acrediten o seu dereito, pódese admitir unha declaración responsable.

Tras a solicitude presentada e os documentos achegados, a entidade xestora dita a resolución provisional, estimando ou desestimando o dereito. As entidades xestoras da Seguridade Social revisarán todas as resolucións provisionais de recoñecemento ou revisión de prestacións adoptadas baixo este réxime transitorio.

No seu caso, efectuarase o abono daquelas cantidades que resulten procedentes tras a oportuna revisión. No caso de que tras estas actuacións despréndase que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse as actuacións necesarias en orde a reclamar as cantidades indebidamente percibidas.

Estas medidas entran en vigor o 8-4-2020 e manterán a súa eficacia ata que, tras a finalización da vixencia do estado de alarma, normalícese o funcionamento das oficinas de atención e información ao cidadán das distintas entidades xestoras da Seguridade Social. ( RDL 13/2020.  Disp.  Adic. 3ª 6. – BOE 8.04.2020)

Seguirémosvos informando das novidades que se vaian publicando.

Servizo Laboral de Algalia.

Voltar