Cómo financiar a formación da miña entidade?

As organizacións dispoñen dun crédito para a formación dos seus traballadores que coticen á Seguridade Social no Réxime Xeral, que poden facer efectivo mediante a aplicación de bonificacións á Seguridade Social unha vez realizada a formación.

A contía de devandito crédito fiaxe tendo en conta o importe ingresado pola entidade en concepto de formación profesional durante o exercicio anterior.

Ás veces, cando desde distintas empresas xestoras de formación ofrecen cursos a entidades do terceiro sector bonificados a partir da Fundación Tripartita, a pregunta de moitos é: “Pero o curso entón é gratuíto, non?”

A resposta é moi clara: non. Os cursos que realicen os traballadores en nómina dunha organización, xa foron financiados totalmente ou parcialmente. Fixérono o ano anterior mediante as cotizacións en formación que se realizan á Seguridade Social por cada traballador que teñen en persoal, máis as achegas do Servizo de Emprego Estatal. É o que para cada organización supón o seu crédito para formación, e que é utilizable cada ano en curso. É dicir, o que non se utiliza, non se recupera!

Como podo coñecer o crédito para formación do que dispón a miña empresa?

O crédito créase mediante os importes cotizados á Seguridade Social en concepto de Formación Profesional durante o ano anterior, aplicándolle un tanto por cento de bonificación en función do número de traballadores medio que han cotizado (o 0,70 x suma de todos os importes da casilla 501 do TC1). A ese importe aplícaselle unha porcentaxe de bonificación, que varía en función do tamaño da empresa:

As empresas de 1 a 5 traballadores, teñen garantido un crédito mínimo de 420€. Ao resto das empresas, adxudícaselle unha porcentaxe sobre a cotización á Seguridade Social.

A propia páxina Web da Fundación ten unha ferramenta para o cálculo do crédito Simulador de crédito.

Si o custo da formación supera o crédito do que conta, a entidade terá que abonar a diferenza. Si non é así, llo descontarán das cotizacións á Seguridade Social o mes seguinte ao termo da acción formativa. E se a 31 de decembro non se dispuxo da totalidade do crédito para o ano actual, o resto pérdese, non pode utilizarse ao seguinte ano.

A xestión do crédito a pode realizar a propia entidade que quere formarse ou ben pode ceder a xestión a terceiros , que actuarán en calidade de entidades organizadoras do crédito.

Algalia dispón dun servizo de xestión do crédito de formación para entidades do sector. Si estás interesado en ampliar información contacta connosco.

Miguel Barbosa
Socio Responsable da área Consultoria de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar