Durante os meses de xullo e agosto deste ano publicáronse as seguintes noticias de interese no ámbito sociolaboral:

BAIXA IT COVID. Indemnización por accidente de traballo.

A partir do 26 de xullo de 2023, a baixa médica con diagnóstico de COVID deixa de ser asimilada a accidente de traballo para os efectos da prestación por incapacidade temporal.

Queda derrogado o artigo quinto do Real Decreto-lei 6/2020, do 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública. Neste artigo considerouse unha situación asimilada a accidente de traballo a baixa con diagnóstico de covid-19, exclusivamente pola prestación económica de incapacidade temporal do sistema da Seguridade Social.

A partir do 26 de xullo de 2023, as baixas expedidas polos servizos públicos de saúde con diagnóstico de covid-19 non se considerarán diferentes á doutra patoloxía ou enfermidade derivada de continxencias comúns.

A prestación de I.T. derivadas de continxencias comúns (enfermidade común e accidente non laboral) corre a cargo da empresa dende o día 4 ata o día 15.

 

BONIFICACIÓN DE MANTEMENTO. EXENCIÓN DE 0,26 EUROS POR QUILÓMETRO

A exención ascenderá a 0,26 euros por quilómetro a partir do 17 de xullo de 2023

O Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, estableceu o importe exento dos gastos de transporte privado en 0,19 euros por quilómetro percorrido, xustificando a realidade da viaxe, máis os gastos de peaxe e aparcamento (importes destinados pola empresa para compensar os gastos de transporte de o traballador que teña que viaxar fóra do seu lugar de traballo)

A Orde HFP/792/2003, do 12 de xullo, incrementa a cantidade exenta a 0,26 euros por quilómetro percorrido, con efectos desde o 17 de xullo de 2023.

 

REAL DECRETO 5/2023. NOVOS PERMISOS DE TRABALLO.

Recentemente aprobáronse novos permisos para o coidado de familiares e fillos, e para equiparar as parellas de feito ao matrimonio.

 Accidente ou enfermidade grave. Permiso retribuído de cinco días ao ano, que poderá utilizarse en caso de accidente, enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que requira descanso, tanto para un familiar ata o segundo grao como para o convivente, entendéndose como convivente aquela persoa que vive no mesmo fogar que o traballador.

Forza maior. Tamén se inclúen os permisos retribuídos por causa de forza maior, que se distribuirán por horas e poderán durar ata catro días ao ano cando sexan necesarios por motivos familiares urxentes relacionados con familiares ou conviventes, en caso de enfermidade ou accidente que faga impresdincible a súa presenza inmediata.

Equiparación de parellas de Feito. O permiso de matrimonio de 15 días igualouse ás parellas de feito. Polo tanto, as parellas que se inscriban como “de feito” terán dereito a eses 15 días de permiso desde a data de inscrición.

O C. Col. xa viña recoñecendo este permiso ás parellas de feito. Neses casos, segundo os xulgados, se primeiro se formaba a parella de feito e logo casaban, non se podía volver gozar do permiso de 15 días.

En canto o permiso parental: Aprobouse un permiso parental de oito semanas, que poderá gozarse unha soa vez, de forma continuada ou discontinua, a tempo completo ou a tempo parcial, ata que o fillo cumpra os oito anos. Deberá solicitarse con 10 días de antelación indicando a data de inicio e finalización do desfrute, salvo causa de forza maior. Se dúas ou máis persoas xerasen este dereito, a empresa poderá aprazar a concesión do permiso por un prazo razoable.

O novo art. 48 bis do ET, configura o dereito ao permiso parental. Aínda que a Directiva 2019/1158, do 20 de xuño (conciliación da vida familiar e profesional de pais e coidadores) -de cuxa transposición se deriva este permiso- establece que o permiso parental debe ser aboado, este aspecto da norma non é de aplicación obrigatoria ata o 2 de agosto. 2024. Tendo en conta que o permiso parental entrará en vigor sen desenvolvemento regulamentario, debemos entender que posteriormente se establecerá un período transitorio de xeito paulatino ata acadar unha retribución efectiva.

Polo tanto, non é un permiso retribuído xa que a E.T. deixa este aspecto pendente de desenvolvemento regulamentario.

Dende o Servizo Laboral de Algalia estamos á vosa disposición para calquera dúbida sobre esta información.

Voltar