Comunicación interna. Falamos?

Unha correcta política da comunicación nunha organización (e a súa adecuada planificación e xestión) soamente é posible si compréndese en toda a súa magnitude o concepto básico da Comunicación Interna. E non estamos falando simplemente de recordar unha definición máis ou menos acertada de devandita expresión, senón de aceptar e interiorizar a verdadeira filosofía da Comunicación Interna.

Un concepto moi utilizado, tanto a nivel teórico como na práctica profesional, é aquel que di que a Comunicación Interna é contar á Organización o que a Organización está facendo.

Nas nosas entidades a comunicación interna debería ser concibida como unha función básica e prioritaria, que persiga fins e obxectivos como:

  • Mellora da imaxe da organización entre os propios traballadores.
  • O coñecemento da realidade da organización (ninguén ama o que descoñece).
  • A cohesión laboral e o fomento da cultura corporativa .
  • O amortecemento da rumoroloxía.
  • O abordaxe de situacións de crises.
  • A calidade dos proceso crave e, de forma especial, o éxito dos cambios internos.

Ademais, a comunicación interna satisfai o dereito á información e a liberdade de expresión dos empregados. O custo de non comunicar os cambios adoita ser moi elevado. A ausencia de información deixa paso aos rumores, a incerteza, o descenso de produtividade, a desintegración do persoal e a falta de credibilidade do equipo directivo. Nos procesos de cambio a comunicación interna ten unha gran influencia na imaxe externa, xa que os traballadores adoitan converterse en emisores ou portavoces cualificados.

A comunicación interna persegue o éxito da organización, incentivando o talento e promovendo o coñecemento dentro dunha organización. A complexidade e variabilidade dos asuntos a comunicar, máis as características dos públicos, implica o desenvolvemento de distintas ferramentas de comunicación, que varían segundo a tipoloxía de cada organización e o número de traballadores. Non precisa os mesmos soportes unha pequena ou mediana entidade, cuxos traballadores realizan as súas tarefas nun único centro, que unha organización que dispón de diferentes centros dispersos xeograficamente.

Diso dedúcese que os plans de comunicación interna deben de ser estratexias únicas para a organización. Ferramentas que funcionan nunha entidade, poida que non teñan sentido noutras. Nin sequera as necesidades informativas son similares en institucións parellas.

Tres son as grandes funcións da Comunicación Interna (Morais: 2001): información, explicación e interrogación. Os traballadores necesitan estar informados para desenvolver o seu labor cotián. Pero, ademais, é preciso que se sintan motivados, comprometidos e partícipes dun diálogo, que podiamos chamar corporativo. O obxectivo último da comunicación interna é integrar, comprometer e mobilizar ás persoas nos obxectivos da organización.

Miguel A. Barbosa
Socio responsable da Área de Consultoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar