Convocante

Concello de Arzúa

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

Esta convocatoria ten por obxecto establecer os criterios e procedementos para a concesión de subvencións para as seguintes actuacións:

  • Obras de mellora do abastecemento e da calidade da auga no medio rural.
  • Novas infraestructuras para o suministro de auga no medio rural (obra nova) e para mellora e acondicionamento de redes de abastecemento de auga xa existentes.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas  subvencións as entidades veciñaus ou asociacións xuridicamente constituídas que
cumpran os seguintes requisitos:

  1. Carecer de fins de lucro.
  2. Estar debidamente inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións e Entidades do Concello.
  3. Non ter débedas co Concello de Arzúa por calquera concepto.
Voltar