Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é a regulación do procedemento para a concesión de subvencións a entidades deportivas e entidades sen ánimo de lucro para a organización de eventos deportivos para realizar durante o exercicio de 2018, coa finalidade de contribuír ao mantemento dunha actividade deportiva ampla, orientada ao público en xeral e baseada principalmente nos conceptos de deporte – saúde e deporte para todos.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios deste programa, as entidades deportivas e outras entidades sen ánimo de lucro con enderezo social na provincia de Ourense, que contemplen nos seus estatutos, como obxecto social, entre outros, a promoción e difusión do deporte na nosa provincia.

No caso de eventos propostos por estruturas federativas, a solicitude poderá proceder da federación galega da modalidade respectiva.

Voltar