Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades sen ánimo de lucro para a atención integral a mulleres en situación de vulnerabilidade social na provincia de Ourense para o ano 2024.

Beneficiarios

Poderán obter subvención como beneficiarias as entidades con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro para a atención integral a mulleres en situación de vulnerabilidade social que realicen actuacións dirixidas á atención das necesidades básicas de subsistencia, a prevención da exclusión ou o apoio para a inclusión social, para aqueles proxectos/actuacións que se desenvolvan integramente nesta provincia e se dirixan a persoas con residencia na provincia de Ourense.

Voltar