Convocante

Concello de Barbadás

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto destas subvencións e o apoio e promoción da Cultura en todas as súas facetas, de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, libre concorrencia, non discriminación e igualdade, para a realización de actividades que contribúan ao fomento dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños e veciñas do Concello.

Beneficiarios

Serán beneficiarias desta subvención asociacións e entidades culturais sen ánimo de lucro, que estean debidamente rexistradas no Concello de Barbadás, que realicen actividades culturais que complementen as atribuídas á competencia municipal e, en xeral, contribúan ao fomento dos intereses culturais peculiares do municipio.

Voltar