Convocante

Concello de Barbadás

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe  obxecto das presentes bases a regulación da concesión de subvencións con cargo ao orzamento da Concellería de Deportes do Concello de Barbadás en materia deportiva en réxime de concorrencia competitiva.

Con base á súa finalidade distínguense dúas liñas de financiamento:

  1.  Organización de actividades deportivas federadas e outras actividades de especial transcendencia social que contribúa á promoción deportiva.
  2. Gastos de funcionamento das entidades deportivas por articipación ou organización de competicións e actividades federadas de carácter oficial, ben na tempada ou anualidade que rematen no exercicio orzamentario.

Beneficiarios

Poderán ter a condición de beneficiarios, as asociacións e clubs ou entidades deportivas do municipio de Barbadás inscritos/as no Rexistro de Asociacións do Concello de Barbadás.

Observacións

  • Liña de actuación 1ª: 30 días naturais dende a publicación
    da convocatoria no BOP.
  • Liña de actuación 2ª: 30 días naturais dende a publicación
    da convocatoria no BOP.
Voltar