Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

É obxecto desta convocatoria, regular a concesión de subvencións destinadas á actividade de promoción e cooperación veciñal, a difusión, animación social e veciñal que contribúen á divulgación, promoción da participación cidadá, e a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións de veciños inscritas no Rexistro de entidades cidadás do Concello de Ourense, entre o 1 de decembro de 2016 e o 30 de novembro de 2017.

Voltar