Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Provincial de Ourense

Obxecto

O obxectos destas subvencións de é o desenvolvemento de proxectos de actividades dentro dos límites do termo municipal de Ourense que persigan algún dos obxectivos e/ou medidas recollidas no Plan para a Promoción da Equidade de Xénero do Concello de Ourense vixente, e aqueloutros que teñan como finalidade principal potenciar e difundir as actividades de promoción da igualdade, a loita contra a violencia de xénero, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral de mulleres e homes, a coeducación, a corresponsabilidade e calquera outra que evite a perpetuación dos roles tradicionais e os estereotipos sexistas.

Beneficiarios

Poderán acollerse a estas bases reguladoras as asociacións e colectivos integrantes do Consello Municipal da Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes. Adicionalmente tamén poderán concorrer outros colectivos destacados no ámbito da promoción da igualdade de xénero, sempre e cando reúnan os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar