Convocante

Concello de Monterrei

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxectivo das axudas é o de favorecer a realización de actividades, o fomento do asociacionismo municipal e a participación cidadá na actividade municipal, promovidas polas entidades ás que vai dirixida esta convocatoria e que se desenvolvan no ano 2017. O programa deberá ser viable tendo en conta o orzamento da entidade e os medios dos que dispón.

Beneficiarios

Poderán solicitar as subvencións reguladas nesta convocatoria as asociacións con domicilio social no municipio de Monterrei, con exclusión das asociacións de montes veciñais en man común.

Voltar