Convocante

Concello de Lalín

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto de estas bases é a regulación da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas a entidades e asociacións sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área de servizos sociais no Concello de Lalín, no ano 2017.

Beneficiarios

Terán a consideración de beneficiarias da subvención as entidades sen ánimo de lucro que deben realizar a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atopen na situación que lexitime a súa concesión.

Voltar