Convocante

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto da presente orde é convocar axudas destinadas á mellora dos arquivos de Galicia, garantindo unha custodia responsable e o acceso dos cidadáns aos documentos.

Beneficiarios

Poderán optar a estas axudas as universidades, os entes locais e as entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia.

Voltar