No último ano, a Lei 38/2003 (en diante Lei de subvencións) sufriu múltiples modificacións derivadas da publicación da Lei 18/2022, do 28 de setembro, de creación e crecemento de sociedades (en diante Lei Crea e Crece).

Este último ten moitos obxectivos loables como facilitar a creación rápida, áxil e telemática de empresas, o desenvolvemento prioritario da emisión de facturas electrónicas (que se desenvolverá en breve e que representará un antes e un despois que xa comentaremos) así como como a mellora dos mecanismos de financiamento empresarial (como o crowdfunding).

O artigo 11 sinalaba que se modificaba o artigo 13 da Lei de subvencións, engadindo un apartado no que, para as subvencións superiores a 30.000 euros, obrigábase ao cumprimento dos prazos de pagamento recollidos na Lei 3/2004 (en diante Lei contra a Morosidade).

Este cambio normativo tan xenérico provocou que, durante uns meses, se dera a circunstancia de que, en teoría, calquera entidade -por exemplo, sen ánimo de lucro-, tivese que cumprir a Lei contra a Morosidade en todas as súas facturas (con estritos prazos xerais durante 30 días para pagar desde a aceptación da factura, e 30 días para a aceptación da factura dende a prestación do servizo ou entrega do ben) para manter o financiamento público, aínda que a factura non fose financiada con dita axuda.

Co paso dos meses, os diferentes financeiros públicos advertiron e interpretaron a normativa co obxectivo de cumprila, pero tamén de aplicar unha certa lóxica que evitase perdas de financiamento.

De todos os xeitos, as dúbidas estaban sementadas, e as consultas ás diferentes organizacións levaron a unha revisión do Real decreto lei 5/2023, que entrou en vigor o pasado 30 de xuño, con dúas modificacións importantes que afectan ao citado artigo 13 da Lei de subvencións:

  1. Quedan excluídas do cumprimento da Lei contra a Morosidade as entidades sen ánimo de lucro como requisito previo para poder acceder a subvencións superiores a 30.000 euros. O matiz é importante dado que a lei segue a ser obrigatoria para eles, pero non afecta ao seu financiamento mediante subvencións.
  2. As entidades con ánimo de lucro seguen viéndose afectadas, pero obteñen finalmente un filtro, para cumprir coa Lei contra a Morosidade, consistente na porcentaxe de facturas pagadas pola empresa durante o exercicio anterior nun período inferior ao máximo establecido no a normativa de morosidade sobre o total dos pagos a provedores é superior ao noventa por cento.
Voltar