Trasladámosvos información de interese sobre prazos en materia de Seguridade Social relacionadas con esta situación excepcional COVID-19.

Que prazos ven afectados o ámbito da Tesouraría Xeral da Seguridade Social pola declaración do estado de alarma?

 Unicamente suspéndense os prazos relacionados co procedemento de recadación de cotas da Seguridade Social. A Tesouraría Xeral da Seguridade Social non poderá emitir os seguintes actos:

  • Reclamacións de débeda
  • Providencias de prema
  • Dilixencias de embargo
  • Calquera  outro trámite, tanto en vía voluntaria como executiva,  salvo as medidas estritamente necesarias que poida adoptar a Tesouraría Xeral da Seguridade Social na tramitación para evitar prexuízos graves ao interesado, sempre que este manifeste a súa conformidade, ou cando o interesado manifeste a súa conformidade con que non se suspenda o prazo.

Que obrigacións deben seguir cumprindo as empresas e traballadores, por non estar afectadas pola interrupción de prazos?

Non ven afectados os prazos correspondentes aos ámbitos da afiliación, a liquidación e cotización á Seguridade Social, mantéñense as seguintes obrigacións para as empresas e os traballadores:

  • Inscrición de empresas.
  • Afiliación ao sistema de Seguridade Social.
  • Altas, baixas e variacións de datos de empresas e traballadores.
  • Liquidación e cotización de cotas e conceptos de recadación conxuntos.
  • Ingreso das cotizacións no prazo regulamentario.

Que sucede si non se ingresan as cotizacións mensuais?

 En caso de non ser ingresadas as cotizacións nos prazos establecidos, aplicaríase a recarga correspondente.  Con todo, a reclamación de débeda non se notificará ata que finalice a interrupción de prazos establecida como consecuencia da declaración do estado de alarma.

Que sucederá co cómputo dos prazos dos procedementos referidos a prestacións da Seguridade Social durante a situación do estado de alarma?

Suspéndense termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos referidos a prestacións da Seguridade Social.

O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o citado real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Marta Armada Responsable do servizo laboral de Algalia

Voltar