O Tribunal Supremo corrixe a obriga de rexistrar as xornadas aO Pleno da Sala IV do Tribunal Supremo ha establecido (sentenza  núm. 246/2017) que as empresas non están obrigadas “por agora” a levar un rexistro da xornada diaria de todo o persoal para comprobar o cumprimento da xornada laboral e horarios pactados, e só deben levar un rexistro de horas extras realizadas de acordo ao establecido no artigo 35.5 do Estatuto dos Traballadores.

O Supremo admite que “conviría unha reforma lexislativa que clarificase a obrigación de levar un rexistro horario e facilitase ao traballador a proba da realización de horas extraordinarias”, pero “esa obrigación non existe por agora e os Tribunais non poden suplir ao lexislador impoñendo á empresa o establecemento dun complicado sistema de control horario, mediante unha condena xenérica, que obriga a negociar cos sindicatos o sistema para implantar, por canto, trátase de proceder ao desenvolvemento da xornada efectiva de traballo coas múltiples variantes que supón a existencia de distintas xornadas, o traballo fose do centro de traballo e, no seu caso, a distribución irregular da xornada ao longo do ano”.

A sentenza detalla que “a falta de levanza, ou incorrecta levanza do rexistro, non se tipifica pola norma como infracción de forma evidente e terminante”.

Engade, tamén,  que a solución dada “non deixa indefenso ao traballador á hora de probar a realización de horas extraordinarias, pois a final de mes a empresa notificaralle o número de horas extras realizadas, ou a súa non realización, o que lle permitirá reclamar fronte a esa comunicación e á hora de probar as horas extraordinarias realizadas terá ao seu favor do artigo 217-6 da *LEC, norma que non permite presumir a realización de horas extras cando non leva o seu rexistro, pero que xoga en contra de quen non o leva cando o traballador proba que se as realizou”.

Cales son as Obrigacións normativas sobre o rexistro de a  xornada laboral dos traballadores?

RD Leg. 2/2015 establece  textualmente a obrigación do rexistro de xornada en dous supostos:

  • Horas extraordinarias 

O apdo. 5, Art. 35, establece «A efectos do cómputo de horas extraordinarias, a xornada de cada traballador rexistrarase día a día e se totalizará no período fixado para o abono das retribucións, entregando copia do resumo ao traballador no recibo correspondente». A empresa atoparase obrigada a entregar ao traballador, en cada período de pago salarial, un comprobante de horas incluído no recibo de salarios.

  • Xornada de traballadores a tempo parcial

O apdo. 4 c) Art. 12, establece respecto dos traballadores a tempo parcial «A estes efectos, a xornada dos traballadores a tempo parcial rexistrarase día a día e se totalizará mensualmente, entregando copia ao traballador, xunto co recibo de salarios, do resumo de todas as horas realizadas en cada mes, tanto as ordinarias como as complementarias»

O empresario deberá conservar os resumos mensuais dos rexistros de xornada durante un período mínimo de catro anos. En caso de incumprimento das obrigacións de rexistro, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario.

Servizo Laboral. Departamento Asesoría Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar