Autismo Burgos é unha asociación que leva máis de 25 anos mellorando a calidade de vida e promovendo o exercicio efectivo dos dereitos das persoas con trastornos do espectro do autismo e das súas familias na provincia de Burgos, e segue proporcionando os seus destinatarios apoios específicos e especializados durante o ciclo vital en todos os ámbitos da súa vida, xerando e compartindo coñecemento científico e promocionando o asociacionismo a favor do colectivo.

Durante o ano 2010, máis de 30 persoas, entre familias, directivos e profesionais, participaron nos equipos de elaboración do Plan Estratéxico 2011-2014. No camiño quedan case 50 horas de traballo en grupo compartido e facilitado por Algalia.

Falamos con Conchita Gárate, directora xerente de Autismo Burgos e coordinadora do proceso de elaboración do Plan.

 

1.-  Incorporar a unha organización a dirección estratéxica é unha decisión de gran calado e que require de múltiples ferramentas para facela efectiva. Que utilidade védeslle á dirección estratéxica, e que obxectivos esperabades alcanzar coa elaboración do Plan estratéxico?

Consideramos que a dirección estratéxica é necesaria para a boa xestión dunha entidade como Autismo Burgos, aínda máis nestes tempos de crises e de incerteza ante o futuro.

Vemos útil a dirección estratéxica como guía para enfocar e abordar o desenvolvemento futuro de Autismo Burgos con criterios de efectividade, eficacia e eficiencia. O Plan estratéxico permitiunos definir de forma consensuada cales van ser nosas prioridades e obxectivos estratéxicos, así como as liñas de actuación que imos desenvolver para alcanzar as nosas metas.

Con o proceso de elaboración do Plan estratéxico esperabamos alcanzar, por unha banda, o consenso de todos os actores da organización (familias e profesionais) en aspectos crave da mesma, xerando un espazo para a participación e a reflexión. Por outro, pretendiamos dispoñer unha ferramenta guiásenos nestes próximos anos.

2.-   Agora que contades cunha experiencia de elaboración dun plan estratéxico, que condicións entendes que ha de ter unha organización do terceiro sector para poder emprender este proceso con éxito?

Creo que a condición fundamental é contar cun equipo directivo capaz de impulsar o proceso, e idealmente, cun equipo de persoas dispostas a traballar con ilusión polo futuro da organización. Persoas abertas á creación dun espazo participativo nos que se xere unha reflexión conxunta.

3.-   Cales foron os factores crave no deseño da sistemática que contribuíron favorablemente a obter os resultados esperados?

A ampla e elevada participación (en canto ao número de persoas e en canto á diversidade das mesmas); a transparencia en todo o proceso; o esforzo e a calidade do traballo realizado (estudo de documentación, participación activa en reunións, traballo individual,…); o bo clima nas sesións de traballo; a seriedade en canto ao establecemento de tarefas e prazos;…

Por suposto, o consultor David Pereiro, de Algalia, xogou un papel fundamental e moi favorable para facilitar o anteriormente exposto e para garantir a obtención dos resultados esperados. O excelente apoio que prestou en todo o proceso, o traballo na coordinación e dinamización da participación, o deseño da sistemática de traballo,… foron cuestións sumamente importantes.

4.-   Que aprendestes durante o proceso de elaboración do plan?

A complementariedade entre os diversos actores da organización, a riqueza do traballo en equipo, a importancia de escoitar opinións diferentes, a necesidade de realizar unha análise compartida e de chegar a consensos, a conveniencia de xerar debate, como xestionar mellor o coñecemento,…

5.-   Autismo Burgos xa conta co seu primeiro plan estratéxico, 2011-2014. E agora que?

Por unha banda, na actualidade estamos realizando o despregue do Plan estratéxico para implicar a todas as persoas da organización no seu desenvolvemento. Por outro, fomos moi ambiciosos ao definir as nosas prioridades estratéxicas e agora temos moito traballo por diante para alcanzar as nosas metas: concretar políticas, executar accións, desenvolver plans e programas…

6.-   Cal é a túa opinión respecto de a contribución que pode realizar unha intervención de consultoría en organizacións do terceiro sector? Que opinión meréceche a colaboración de Algalia?

Penso que a intervención dunha consultoría en organizacións do terceiro sector, e en concreto de Algalia, pode resultar de moita axuda. Tal e como comentaba anteriormente, a colaboración de David P. de Algalia foi fundamental para a boa marcha do proceso. Algalia aportounos a súa experiencia na elaboración de Plans Estratéxicos, na xestión de equipos de traballo, orientounos cara á reflexión e escoita, aportounos a súa perspectiva máis obxectiva e externa, o contraste en relación con outras organizacións, e brindounos o seu apoio ata máis aló do traballo encomendado…

O desexo de Autismo Burgos é manter a colaboración con Algalia en novos proxectos que vaiamos desenvolvendo.

Celso Gándara
Xerente de Algalia Serrvizos para o Terceiro Sector

 

Voltar