Durante o presente ano 2010, as Avaliacións Externas para a obtención dun Selo de Excelencia Europea realizásense sobre a base do Modelo EFQM de Excelencia 2003. Non obstante, durante o último trimestre do 2010, unha organización pode ser avaliada e recoñecida sobre a base do Modelo EFQM 2010, realizouse unha autoavaliación sobre a base do Modelo EFQM 2010.

No ano 2011, as Avaliacións Externas para a obtención dun Selo de Excelencia Europea realizásese sobre a base do Modelo EFQM de Excelencia 2010. Non obstante, durante o primeiro trimestre do año2011, a organización pode ser avaliada e recoñecida sobre a base do Modelo EFQM 2003, realizouse unha autoavaliación sobre a base do Modelo EFQM 2003.

En todo caso, unha organización no poderá ser avaliada externamente con un modelo diferente co que se autoavalia.

A partir do 1 de Abril de 2011, todas as organizacións serán avaliadas externamente sobre a base do Modelo EFQM de Excelencia 2010 e, polo tanto, deberase ter autoavaliado sobre a base do devandito modelo.

Qué cambia o modelo EFQM 2003 ao EFQM 2010 ?

Tras unha profunda revisión do modelo EFQM introducíronse importantes cambios comezando con unha nova clave visual: a integración total entre os 8 conceptos fundamentais, os 9 criterios e a matriz RADAR.  Estes son os principais cambios en estes tres elementos:

 • Mantivéronse os 8 conceptos fundamentais pero déuselles un título renovado e máis dinámico. Ademais, enriqueceuse o seu contido que agora se presenta de forma máis estruturada…
 • Os 4 criterios de resultados e os 5 de axentes mantéñense, pero agora teñen unha denominación máis adecuada unha maior coherencia interna e os contidos actualizáronse. Así mesmo, a ponderación é máis sinxela e equilibrada.
 • Polo que respecta aos elementos da matriz REDER para Resultados e Axentes, levou un cambio importante en canto a:
  • Os atributos do “ámbito” empregados para avaliar o rendemento dos resultados.
  • O conxunto  de  atributos  que  se  utilizan  para  avaliar  o enfoque  nos  criterios axente  enriquecéronse  con  conceptos tales     como  eficiencia,  creatividade  e oportunidade,  integrándoos  en  trío  “enfoque”,  “despregamento” e  “avaliación  e revisión”.

Se ben ata o momento non existe experiencia previa con respecto a avaliacións externas sobre a base do novo Modelo EFQM 2010, resúmese o previsible impacto en avaliadores e candidatos:

Os  avaliadores:
 • Realizar un esforzo especial á hora de comprender e consensuar a relevancia e a calidade dos datos nos criterios de resultados que na    nova versión do Modelo adquiren maior protagonismo polos cambios introducidos nos elementos da matriz REDER.
 • Entrevistar as persoas en termos de eficacia e eficiencia dos enfoques..
 • Ser conscientes e poñer en práctica os medios necesarios para calcular os niveis de rendemento futuros e os aspectos relativos á sostibilidade.
 • Entender a diversidade do tipo de evidencia para poder chegar a un consenso sobre os niveis de madureza para os axentes, evitando basearse exclusivamente na evidencia tanxible para a avaliación.
Os  candidatos:
 • No caso de entidades cun nivel avanzado, o novo Modelo EFQM 2010 vai permitirlles demostrar e destacar os puntos fortes.
 • Para entidades, que se encontran nun nivel inferior o novo Modelo constitúe unha fonte de inspiración para o deseño dos plans de mellora a aplicar.

Miguel Barbosa
Socio responsable da área de Consultoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar