O descanso de paternidade

Os que foron pais, ben por nacemento, adopción ou acollida, desde o 1 de xaneiro de 2017, xa poden gozar, si así o solicitan, do descanso de paternidade de 4 semanas de duración.

A prestación económica, que consiste nun subsidio equivalente ao 100% da base de cotización que integran os conceptos salariais do traballador, poderase percibir no período comprendido desde a finalización do permiso retribuído por nacemento de fillo, ou desde a resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou ben da decisión administrativa ou xudicial de acollemento e ata que finalice o descanso de maternidade ou inmediatamente despois deste, a condición de que se goce do descanso correspondente. Nos casos de parto, si a nai non traballa, presúmese que os períodos de descanso por maternidade existiron, aos efectos do tempo de que dispón o outro proxenitor para o goce do permiso de paternidade, actuándose igual que o suposto xeral.

A duración será de até 4 semanas ininterrompidas, ampliables en 2 días máis por cada fillo a partir do segundo e poderá gozarse en réxime de xornada completa ou parcial (dun mínimo do 50%) previo acordo co empresario.

Si o traballador está a gozar o permiso de paternidade e durante devandita situación extínguese o seu contrato de traballo, de acordo co establecido no artigo 222.2 da LGSS, continuará percibindo a prestación por paternidade ata que se extinga dita situación, pasando entón á situación legal de desemprego e a percibir, si reúnen os requisitos necesarios, a correspondente prestación. Neste caso, non se descontará do período de percepción da prestación por desemprego de nivel contributivo o tempo que permanecese en situación de paternidade.

A solicitude deberá dirixirse ao Instituto Xeral da Seguridade Social como responsable do pago da prestación, para aqueles cotizantes ao réxime xeral, sen máis requisitos que estar afiliados e en alta ou en situación asimilada ao alta e ter cuberto un período de cotización de 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores á data de inicio do período de descanso ou ben 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral, con anterioridade a devandita data.

Marta Armada
Socia Asesora Laboral de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

 

Voltar