Estas son algunhas das medidas que en materia socio laboral introduce o RD Lei 28/2018 Revalorización pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego e o Real Decreto 1462/2018, do 21 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2019.

Dalgunhas delas xa vos informamos durante este mes de xaneiro de 2019, xa que afectaban os salarios e custo dos traballadores.

O SMI incrementado nun 22,3% en 2019

En 2019 o salario mínimo interprofesional estableceuse en 12.600 euros anuais, o que equivale a 900 euros ao mes (14 pagas) ou 1.050 euros so mes (12 pagas). Este importe representa un incremento do 22,3% respecto ao salario mínimo vixente en 2018, que ascendía a 10.302,60 euros ao ano.

Aumento das bases mínimas e máximas de cotización á Seguridade Social

Na mesma proporción de 22,3%, aumentan as bases mínimas de cotización para o ano 2019 determinada por cada grupo de cotización, de tal maneira que se a suma da remuneración mensual do traballador e a prorrata das pagas extras non chegasen ao tope mínimo, será a base mínima a que utilizaremos para calcular o importe da s.s. a cargo do traballador e a s.s. a cargo da empresa.

As bases máximas que determinan o tope de cotización para o ano 2019 ven incrementadas nun 7%.

Actualización epígrafes de cotización A.T. y E.P.

Actualízanse as tarifas de cotización por continxencias profesionais segundo actividade. Determínase pola actividade económica principal do empresario e, inclúese tamén, pola do traballador por conta propia incluído no Réxime Especial de Traballadores do Mar ou no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, establecido no RETA. Cabe destacar o incremento do tipo de cotización no Cadro II. (a) “Persoal en traballos exclusivos de oficina” do 1,00 ao 1,50%.

Aumento da recargha en cotizacións para os contratos temporais de moi curta duración

A nova normativa incrementa a recarga que se establecía na cota de continxencias comúns nos contratos de moi curta duración, igual ou inferior a 5 días (antes 7 días), e incluíndo aos de interinidade (antes exceptuados). Devandita recarga pasa do 36% ao 40%.

Contratar durante 5 días (ou menos) a un traballador polo SMI supoñerá en 2019 un aumento dun 23,1% respecto ao custo de 2018.

Tamén se modificou o cómputo dos períodos de cotización en contratos de curta duración, de modo que, a partir do 1 de xaneiro de 2019, e a efectos de acreditar os períodos de cotización necesarios para causar dereito ás prestacións de xubilación, incapacidade permanente, morte e supervivencia, incapacidade temporal, maternidade e paternidade, dos contratos de carácter temporal cuxa duración efectiva sexa igual ou inferior a 5 días, cada día de traballo considérase como 1,4 días de cotización.

Esta previsión non é de aplicación nos supostos de contratos a tempo parcial, de substitución a tempo parcial e contrato fixo-descontinuo.

Incentivos á redución de siniestralidade

Suspéndese o BONUS (sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais por diminución da sinistralidade laboral) para as cotizacións que se xeren durante 2019.

Nueva infracción en materia de seguridad social para evitar los falsos autónomos

Cando a empresa comunique a baixa en Seguridade Social dun traballador por conta allea e, posteriormente o traballador realice a mesma actividade laboral ou preste idénticos servizos para esa empresa como traballador autónomo, incorrectamente encadrado neste réxime, esta actuación considérase infracción grave e poderá ser sancionable cunha multa de 3.126 a 10.000 euros por cada un dos traballadores afectados.

Derrogánse medidas e incentivos á contratación vinculados á taxa de desemprego superior ao15% e establécese o réxime transitorio

Quedan expresamente derrogados:

 1. O contrato indefinido de apoio a emprendedores
 2. A posibilidade de celebrar contratos de formación e aprendizaxe con persoas de entre 25 e 30 anos
 3. Os incentivos á contratación a tempo parcial con vinculación formativa
 4. A contratación indefinida dun mozo por microempresas e empresarios autónomos
 5. Os incentivos á contratación en novos proxectos de emprendemento novo
 6. O contrato ao primeiro emprego novo
 7. Os incentivos aos contratos en prácticas

Os contratos  de traballo e incentivos  á contratación afectados pola redución da taxa de paro por baixo do 15% que se celebraron con anterioridade a 1-1-2019, continúan rexéndose pola normativa vixente no momento da súa celebración. 

O Real Decreto Lei 28/2018 (BOE 28.12.18) tamén introduce novidades en cotización e prestacións  para o colectivo de autónomos (RETA):

 • Nova base mínima de 944,40 €/mes (en 2018 932,70 €/mes). Para os traballadores autónomos que durante o 2018 tivesen contratados nalgún momento a 10 ou máis traballadores e para os autónomos societarios, a base mínima será de 214,10 €/mes (en 2018 1.199,10 €/mes).
 • Base máxima 4.070,10 €/mes (en 2018 3.803,70 €/mes)
 • Incorporáse a obriga de cotizar por continxencias profesionais, cese de actividade e formación profesional. Aplicarao automaticamente a Seguridade Social. Aínda que hai excepcións, como os afectados pola “tarifa plana” mentres teñan dereito ás bonificacións non cotizarán por cesamento de actividade nin formación profesional.
 • Mellórase a cobertura dalgunhas prestacións:
  • A protección de cesamento de actividade pode chegar aos 24 meses (antes 12 meses)
  • En caso de IT con dereito a prestación económica, transcorridos 60 días na devandita situación desde a baixa médica, o pago das cotas corresponderá á mutua, á entidade xestora ou, no seu caso, ao SEPE, con cargo ás cotas prol cese de actividade.
 • Tipo de cotización fixo do 30% para 2019 :

 • Los autónomos incorporados a o RETA antes do 01.01.1998 que optasen por manter a protección por incapacidadetemporal co INSS, no prazo de 3 meses a partir do do 01.01.2018  (ata 31.03.2018) deberán optar por unha mutua colaboradora da Seguridade Social, con data de efectos desde o 01.06.2019.

*Aínda que o autónomo cotiza por formación profesional desde o 1 de xaneiro de 2019, aínda non existe a normativa específica que permita facer uso dos créditos de formación bonificada para este colectivo.

Marta Armada
Socia coordinadora Servizo laboral de Algalia Servizos para a Economía Social

Voltar