Dende o 1 de setembro de 2023 entrou en vigor un novo sistema de bonificación (Real decreto lei 1/2023, do 10 de xaneiro) que dota ás empresas das seguintes novidades:

  • Quedan derrogadas a gran maioría das bonificacións existentes ata o 31 de agosto de 2023, aínda que se mantén o dereito a seguir aplicando incentivos á contratación realizada ata a data.
  • Para a contratación a tempo parcial, as contías redúcense proporcionalmente en función da xornada establecida, sen incentivos para a xornada parcial inferior ao 50% da xornada a tempo completo agás nos casos de contratación con permiso de conciliación.
  • Os destinatarios das medidas de fomento da contratación laboral son as persoas de atención prioritaria inscritas nos servizos públicos de emprego como demandantes de emprego (aínda que determinados colectivos como as mulleres vítimas de violencia de xénero ou violencia sexual quedan excluídos do requisito de inscrición), as persoas con discapacidade ou en risco de exclusión que abandonen o mercado laboral protexido de centros especiais de emprego, enclaves ou empresas que se integren en empresas ordinarias, vítimas do terrorismo ou persoas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
  • Para acceder a estas medidas, os empresarios beneficiarios deberán reunir unha serie de requisitos, entre os que tamén se atopan estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non estar inhabilitados ou excluídos para acceder ás subvencións e axudas públicas, contar co correspondente Plan de Igualdade, se está obrigado legal ou convencionalmente a iso, e que está inscrito no Rexistro correspondente. Así mesmo, deberán manter o traballador contratado en situación de alta, ou asimilada a alta, na Seguridade Social durante, polo menos, 3 anos desde o inicio do contrato incentivado.
  • Quedan excluídos da percepción dos incentivos á contratación durante 12 meses os empresarios que rescindan ou rescindan os contratos de incentivos por despedimento improcedente recoñecido ou declarado ou por despedimento colectivo. A exclusión afecta a un número de contratos igual ao número de baixas producidas.

Pola súa repercusión económica nas empresas, destaca a novidade en materia de contratos de substitución temporal para a cobertura de riscos durante o embarazo ou lactación, e nacemento e coidado de menores (maternidade-paternidade):

-Para que se rebaixa a cota empresarial é preciso formalizar un contrato de substitución cunha persoa menor de 30 anos e inscrita como demandante de emprego.

-Substitúese a bonificación do 100% da cota S.S. a cargo da empresa por un importe de 366 euros para os contratos a tempo completo ou parte proporcional para os contratos a tempo parcial.

Remitimos á páxina do Servizo Público de Emprego Estatal para obter máis información sobre as bonificacións vixentes desde o 1 de setembro de 2023, os requisitos e obrigas para o seu mantemento.

 Dende o Servizo de Traballo de Algalia estamos á vosa disposición para calquera dúbida sobre esta información.

 

Voltar