O pasado 31 de decembro de 2021, e salvo determinados preceptos para os que se establece un prazo de tres meses, entrou en vigor o  R.D. Lei 32/2021 de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.

No documento recóllense os cambios en materia de contratación, coa simplificación de contratos temporais, cambio no modelo de contratos formativos e nova definición dos contratos fixos descontinuos. Tamén se fai referencia á negociación colectiva ( ultraactividad indefinida e prevalencia do convenio sectorial en materia salarial), modifícase a regulación dos  ERTE e créase o Mecanismo Rede de Flexibilidade e Estabilización do Emprego con dúas modalidades, cíclica e sectorial.

En materia de subcontratación de servizos tamén se rexistran cambios. Aínda que se mantén o réxime vixente, clarifícase que o convenio colectivo de aplicación para as empresas contratistas será o do sector da actividade desenvolvida na contrata salvo a centros especiais de emprego.

Neste primeiro artigo explícanse os cambios que se introducen en materia de contratación temporal, resumindo a continuación os aspectos de maior interese:

Contratación temporal

No novo artigo 15 do  ET desaparecen os contratos temporais tal e como os coñeciamos ata o de agora (contratos de obra, interinidade e eventuais). Na actualidade poderase distinguir entre dous grandes tipos de contratación temporal segundo a causa que os xustifique: contratos por circunstancias da produción e contratos por substitución.

Esta nova regulación entrará en vigor o 31 de marzo de 2022.

  • Contrato de duración determinada por circunstancias da produción

Distínguese entre dous tipos de circunstancias da produción:

1. Incremento ocasional, imprevisible e toda aquela oscilación que, aínda sendo actividade normal, xera un desaxuste temporal, incluídos aqueles que derivan de vacacións anuais.

A duración máxima non poderá exceder de seis meses -ampliables a doce meses por convenio colectivo sectorial- e cabe unha única prórroga acordada, sempre que non se exceda o límite máximo.

2. Incremento ocasional, previsible e cunha duración reducida/limitada:

A duración máxima, neste caso, será de noventa días por ano natural, independentemente dos traballadores que sexan necesarios en cada un dos devanditos días para atender as concretas situacións que xustifican a contratación, debidamente identificadas no contrato.

Estes noventa días non se poderán utilizar de forma continuada.

A empresa deberá trasladar á representación legal dos traballadores a previsión anual do uso destes contratos dentro do último trimestre de cada ano.

IMPORTANTE: Para que se entenda que concorre causa xustificada de temporalidade será necesario que se especifiquen con precisión no contrato a causa  habilitante da contratación temporal, as circunstancias concretas que a xustifican e a súa conexión coa duración prevista.

Non poderá identificarse como causa deste contrato a realización dos traballos no marco de contrátalas, subcontratas ou concesións administrativas que constitúan a actividade habitual/ordinaria da empresa. Por tanto, contratistas, subcontratistas ou concesionarias da administración poderán concertar este contrato cando concorran as circunstancias da produción descritas neste apartado.

Establécese unha cotización adicional de 26 euros por cada contrato naqueles de menos de 30 días, como resultado de multiplicar por tres a cota resultante de aplicar á base mínima diaria de cotización do grupo 8 do Réxime Xeral da Seguridade Social para continxencias comúns, o tipo xeral de cotización a cargo da empresa para a cobertura das continxencias comúns (modificación do art. 151 da  LGSS).

Esta recarga non será aplicable aos réximes especiais de traballadores por conta allea agrarios, de empregados de fogar e minería do carbón. Tampouco aos contratos de substitución.

  • Contratos de duración determinada por substitución de persoas traballadoras 

Estes son os supostos:

1. Substitución dun traballador con dereito a reserva do posto de traballo, sempre que se especifique no contrato o nome da persoa substituída e a causa da substitución. Poderá iniciarse antes de que se produza a ausencia, coincidindo o tempo imprescindible para garantir o desempeño adecuado do posto e, como máximo, durante quince días.

2. Completar a xornada reducida por outro traballador, cando dita redución ampárese en causas legal ou convencionalmente establecidas. Débese identificar o nome da persoa substituída parcialmente e a causa da substitución.

3. Cobertura temporal dun posto de traballo durante un proceso de selección ou promoción para a súa cobertura definitiva mediante un contrato fixo (neste caso nunca por un período superior a tres meses).

Adquirirán a condición de fixas:

  • As persoas contratadas incumprindo a regulación destes contratos ou que non fosen dadas de alta na Seguridade Social transcorrido un prazo igual ao fixado legalmente para o período de proba.
  • As persoas traballadoras que, nun período de vinte e catro meses, estivesen contratadas durante un prazo superior a dezaoito meses, con ou sen solución de continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo coa mesma empresa ou grupo de empresas, mediante dúas ou máis contratos por circunstancias da produción, sexa directamente ou a través da súa posta a disposición por empresas de traballo temporal.
  • A persoa que ocupe un posto de traballo que estivese ocupado, con ou sen solución de continuidade, durante máis de dezaoito meses nun período de vinte e catro meses mediante contratos por circunstancias da produción, incluídos os contratos de posta a disposición realizados con empresas de traballo temporal.

Cando entran en vigor estes novos contratos temporais?

Aos tres meses desde a publicación da norma (30 de marzo de 2022), sen prexuízo do réxime transitorio.

Que ocorre cos contratos temporais vixentes antes do 31 de decembro?

Os contratos de duración determinada celebrados antes do 31 de decembro de 2021 rexeranse pola normativa precedente ata a súa duración máxima.

E cos que se poidan concertar desde a publicación da norma??

Os contratos para obra e/ou servizo determinado e os contratos eventuais celebrados desde o 31 de decembro de 2021 ata o 30 de marzo de 2022, rexeranse pola nova normativa vixente e a súa duración non poderá ser superior a seis meses.

Como se aplica o límite da concatenación dos contratos temporais tras a publicación do  R.D. Lei?

 Será de aplicación aos contratos de traballo subscritos a partir da entrada en vigor da norma.

Respecto a os contratos subscritos con anterioridade, para os efectos do cómputo do número de contratos, do período e do prazo, tomarase en consideración só o contrato vixente á entrada en vigor desta norma.

Nos próximos días publicaremos información sobre outros aspectos do novo Decreto Lei.

Voltar