Este artículo pretende aclarar o proceso legal dos dous últimos meses nos que se aprobaron ampliacións de prazos da medida inicialmente aprobada no  RDL 15/2020, ao mesmo tempo que se rexeitou no Congreso una delas.

Expliquemos como queda este tema e que pasou.

Como queda?

Entre o 23 de abril e o 31 de outubro de 2020 aplicarase o tipo de IVE do 0% a calquera compra (nacional,  intracomunitaria ou importación) de bens necesarios para combater os efectos do COVID-19 (que figuren no Anexo que acompaña ao  RDL 15/2020, por exemplo máscaras, luvas, proteccións faciais, monos, etc.).

Este tipo de IVE poderá ser aplicado nas compras realizadas por entidades públicas pero tamén por entidades sen fin de lucro que se consideren entidades de carácter social conforme á normativa do IVE (artigo 20.Tres da Lei 37/1992).

Lembramos que esta condición adquírese de maneira automática por aquelas entidades sen fins de lucro (asociacións, federacións, confederacións, fundacións) que presten servizos de asistencia social, servizos deportivos ou outros servizos de interese cultural (tal e como se definen no artigo 20.Un apartados 8º, 13º e 14º da Lei 37/1992) e que, ademais, cumpran estes tres requisitos:

  • Carecer de finalidade lucrativa e dedicar, no seu caso, os beneficios eventualmente obtidos ao desenvolvemento de actividades exentas de idéntica natureza.
  • Os cargos de presidente, patrón ou representante legal deberán ser gratuítos e carecer de interese nos resultados económicos da explotación por si mesmos ou a través de persoa interposta.
  • Os socios, comuneiros ou partícipes das entidades ou establecementos e os seus cónxuxes ou parentes consanguíneos, ata o segundo grao inclusive, non poderán ser destinatarios principais das operacións exentas nin gozar de condicións especiais na prestación dos servizos.

Este último requisito non se aplicará cando se trate das prestacións de servizos de servizos sociais nin de deporte ou educación física (tal e como se describen estas actividades no apartado Un, números 8.º e 13.º do artigo 20 da lei 37/1992).

Como o  RDL indica que estas vendas deberán ser documentadas con facturas co IVE ao cero % (indicando que son vendas exentas) interpretamos que será obrigación da entidade sen fin de lucro achegar unha declaración ao vendedor conforme cumpre os requisitos esixidos na norma para a devandita emisión sen IVE/IVE e así aproveitarse deste aforro fiscal.

Que pasou?

  1. RDL 15/2020

No capítulo III de medidas fiscais do  RDL 15/2020 aprobouse que desde o 23 de abril ata o 31 de xullo de 2020 aplicaríase a medida descrita anteriormente.

  1. RDL 27/2020

Neste  RDL que tiña por obxectivo fixar criterios para o uso dos remanentes xerados polas corporacións locais incorporouse na súa Disposición Adicional Cuarta a ampliación do prazo de aplicación desta medida ata o 31 de outubro de 2020.

  1. Resolución do 10 de setembro de 2020, do Congreso dos Deputados.

Con posterioridade, o Congreso dos Deputados non aprobou este  RDL polo contido relativo ás corporacións locais. Ademais, como esa “caída” afecta a toda a norma, a ampliación de prazo quedou sen efecto. Isto fixo que durante as dúas últimas semanas a norma non tivese efectos.

  1. RDL 28/2020

Na aprobación onte, 23 de setembro, do  RDL 28/2020, do 22 de setembro, de traballo a distancia, inclúese a Disposición Adicional Sétima que habilita a aplicación deste IVE cero desde o 23 de abril ata o 31 de outubro de 2020 (é dicir, salva todo o período inicialmente establecido).

Servicio económico e xurídico de Algalia

 

Voltar