Tras a súa convalidación no Congreso dos Deputados, o  RD-lei 32/2021 do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía de estabilidade no emprego e a transformación do  mercando de traballo, segue o seu trámite parlamentario e permanece en vigor desde o 31 de decembro de 2021 (salvo en materia de contratación que estará vixente desde o 31 de marzo de 2022).

A continuación resumimos algúns dos seus aspectos principais:

 

1.  En materia de contratación temporal.

Novo contrato por Circunstancias da Produción. Elimínanse como causas as circunstancias do mercado e a acumulación de tarefas e exceso de pedidos e defínense as circunstancias da produción nos seguintes termos:

  •  Incremento ocasional e imprevisible. Cando se produzan puntas de traballo que non se repitan cada tempada, non sexan nin estruturais nin previsibles. Duración 6 meses ampliables a 12 por convenio colectivo.
  •  Incremento ocasional previsible. Ata un máximo de 90 días de contratacións non continuadas no ano natural, independentemente do número de traballadores que sexan necesarios para atender esas necesidades concretas de produción ou de servizo. (Exemplo: non poderemos contratar a un traballador do 1 de xuño ao 31 de setembro porque superaría os 90 días. Tampouco poderemos contratar a un traballador en xuño, outro en agosto, e outro en decembro porque superaría os 90 días. Poderiamos contratar a 15 traballadores do 1 de xullo ao 31 de agosto).
  • Oscilacións actividade normal. Oscilacións que, aínda sendo resultado da actividade normal da empresa, xeran un desaxuste temporal entre o emprego estable dispoñible e o requirido (aumentos de actividade ou desaxustes por redución temporal do número de traballadores, como ocorre durante as vacacións)

Novo contrato para a substitución da persoa traballadora para substitución dun traballador con dereito a reserva do posto de traballo (maternidade, incapacidade temporal, etc.), para completar a xornada reducida cando dita redución ampárese en causas legais ou convencionalmente establecidas (garda legal, coidado de fillo con enfermidade grave, etc.) e cobertura temporal (máximo 3 meses) dun posto de traballo durante un proceso de selección ou promoción e ata a súa cobertura definitiva mediante un contrato fixo.

Modificación del texto refundido de la Ley de Empleo, respecto de los contratos vinculados a programas de activación para el empleo.

O novo apartado 1 da disposición adicional novena do texto refundido da Lei de Emprego respecto dos contratos vinculados a programas de activación para o emprego establece que as Administracións Públicas e, no seu caso, as entidades sen ánimo de lucro poderán realizar contratos para a mellora da  ocupabilidad e a inserción laboral no marco dos programas de activación para o emprego cuxa duración non poderá exceder de doce meses.

Novo límite no  encadenamiento de contratos temporais ata un máximo de dezaoito meses nun período de vinte e catro, mediante dous ou máis contratos por circunstancias da produción.

Modificación do art. 151 da  LGSS. Increméntase a cotización dos contratos de duración determinada inferiores a 30 días. A contía desa recarga para o ano 2022 é de 26.57 euros, con independencia de que o contrato dure 1 día ou 29 días (esta cantidade é o resultado de multiplicar por tres a cota resultante de aplicar á base mínima diaria do grupo 8 de cotización o tipo de cotización por continxencias comúns (23,60% x 37,53 x 3).

Os contratos de obra, eventuais por circunstancias da produción e de interinidade concertados antes do 31 de decembro de 2021 permanecerán vixentes ata o seu fin. Desde o 31 de decembro de 2021 e ata o 30 de marzo de 2022, poderán subscribirse conforme a lexislación anterior aínda que a súa duración non poderá ser superior a seis meses ( Disp. Transitoria 3º e 4ª)

2. Contratos formativos (duas modalidades)

 Contrato de formación en alternancia (traballo e formación compatibilizando a actividade laboral retribuída cos correspondentes procesos formativos no ámbito da formación profesional, estudos universitarios ou Catálogo de especialidades formativas do Sistema Nacional de Emprego) e contrato para a adquisición da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos.

 3. Contratos fixos-discontinuos para a realización de traballos de natureza estacional ou vinculados a actividades produtivas de tempada e para o desenvolvemento daqueles que non teñan dita natureza pero que, sendo de prestación intermitente, teñan períodos de execución certos, determinados ou indeterminados, así como para as actividades realizadas ao amparo de contratas mercantís ou administrativas.

 A partir do 30 de marzo de 2022, os traballos descontinuos que se repitan en datas certas non terán a consideración de contratos a tempo parcial celebrados por tempo indefinido, senón que terán a consideración de contratos fixos-descontinuos. Os convenios colectivos sectoriais poderán establecer a posibilidade de celebrar os contratos fixos-descontinuos a tempo parcial.

4. Expedientes de Regulación Temporal de Emprego

 Revísase o modelo  ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción facilitando a súa tramitación e flexibilidade así como o  ERTE por Forza Maior, á que se engade como causa específica o impedimento ou as limitacións á actividade determinadas por decisións da autoridade  gubernativa.

Créase unha nova figura, o Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización no emprego, que permitirá ás empresas solicitar medidas de redución de xornada e suspensión de contratos de traballo en determinados supostos e coas seguintes especialidades:

Cíclica: Cando se aprecie unha conxuntura macroeconómica xeral que aconselle a adopción de instrumentos adicionais de estabilización cunha duración máxima dun ano.

Sectorial: Cando nun determinado sector/é de actividade apréciense cambios permanentes que xeren necesidades de recualificación e de transición profesional, cunha duración máxima inicial dun ano e a posibilidade de dúas prórrogas de seis meses cada unha.

Convenios Colectivos

Recupérase a  ultraactividad indefinida, de forma que os convenios colectivos prorrogaranse ata que sexan substituídos por outros novos, sen límite de tempo, fronte ao prazo dun ano establecido anteriormente. O convenio do sector recupera a súa prevalencia sobre o convenio de empresa.

 

ACLARACIÓNS AO RD-LEI 32/2021

 

En canto aos incentivos á contratación vixentes á data de entrada en vigor do  RD-lei 32/2021, manteranse para o contrato formativo, na súa modalidade de formación en alternancia os beneficios na cotización á Seguridade Social que, á entrada en vigor desta disposición, estean establecidos para os contratos para a formación e a aprendizaxe e, para o contrato formativo para a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos manteranse os beneficios na cotización á Seguridade Social para os contratos en prácticas.

No que se refire ao contrato de duración determinada regulado no artigo 15 de E. T., tanto na súa modalidade de circunstancias da produción, como na de substitución, manterase a aplicación dos beneficios na cotización á Seguridade Social establecidos para os contratos de traballo temporais ou de duración determinada para determinados colectivos previstos na Lei 43/2006, para a mellora do crecemento e do emprego, e os incentivos aos contratos de interinidade do  R.D.-lei 11/1998, polo que se regulan as bonificacións de cotas á  S.S. dos contratos de interinidade que se celebren con persoas desempregadas para substituír a traballadores durante os períodos de descanso por maternidade, adopción e acollemento.

En canto ao contrato de fomento de emprego de persoas con discapacidade ao non ser mencionado na reforma segue vixente nas mesmas condicións. Devandito contrato está regulado na Disposición Adicional 1ª da Lei 43/2006, do 29 de decembro e este precepto non foi modificado.

En Algalia quedamos á súa disposición para aclarar calquera dúbida relacionado con esta reforma.

Voltar