E sen levar un mes de vixencia chegan as primeiras aplicacións da nova LPACO pasado día 2 de outubro de 2016 entrou en vigor a Lei 39/2015,
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e advertiamos en nuestrou boletín e web do previsible incremento de procedementos que progresivamente irían implantándose en formato electrónico exclusivo.

Neste primeiro mes de aplicación detectamos dúas operacións que só poden ser realizadas xa de maneira telemática con uso diferente do mecanismo de validación electrónica da representación:

  1. Fundacións de ámbito nacional: o Rexistro único ha establecido como único mecanismo de presentación do Plan de Actuación do exercicio 2017 a presentación electrónica. O mecanismo de validación electrónico de representación establecido consiste en solicitar as claves de acceso á dirección de correo electrónico fundaciones@mecd.es , achegando unha solicitude asinada polo Presidente ou Secretario. Ademais, os datos do plan de actuación introduciranse nunha aplicación propia do rexistro.
  2. Xestións diversas ante a AEAT: a AEAT xa avisou do cumprimento do prazo de entrada en vigor da PAC e empezou a aplicar taxativamente este mecanismo de presentación electrónica para procedementos variados por exemplo a solicitude da aplicación do tipo do IVE superreducido para a compra de vehículos para o transporte de persoas con mobilidade reducida. O mecanismo de validación é coa firma dixital da entidade non lucrativa.

Isto non fixo máis que empezar polo que non demoren a posta a piques dos mecanismos internos de xestión e asuman como indemorable a obtención da firma dixital da entidade e a súa correcta xestión en termos de seguridade e acceso.

Jorge Rodríguez
Socio Responsable Área Asesoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar