Da estrutura organizativa ao modelo organizativo

Non poucas son as ocasións nas cales, cando nos preguntan polo noso modelo organizativo, rapidamente mostramos a nosa estrutura organizativa (organigrama, descrición de postos e equipos).

Ao falar do Modelo Organizativo manexamos un concepto máis amplo que o da estrutura. Non se alude unicamente á organigrama e postos que o compoñen senón que se consideran catro elementos crave: a estrutura organizativa, o liderado/cultura a promover, o funcionamento de equipos e os sistemas de xestión. Estes catro elementos son interdependentes e si non hai coherencia entre eles, a organización está desequilibrada e a súa eficacia reséntese. É preciso buscar unha boa sintonía entre as diferentes partes do Modelo organizativo.

Por tanto aínda que é certo, que necesitamos ter definido o noso esqueleto organizativo (estrutura), non menos importante é, non perder de vista que cultura e liderado necesitamos, como deben funcionar e relacionarse as persoas e equipos, e que sistema de xestión temos e debemos na nosa organización.

A calidade e eficiencia do Modelo organizativo, tamén vén determinada pola coherencia coa Estratexia a desenvolver e a contorna no que o modelo organizativo, debe desenvolverse. A velocidade de cambio do tres elementos é diferente: a contorna e a Estratexia poden cambiar rapidamente pero a organización adoita ter un ritmo de cambio máis lento.

A maioría das organizacións recoñecemos, que a implementación dun modelo organizativo depende en gran medida das súas persoas e que, por tanto é a clave principal á cal non podemos nin debemos obviar.

Miguel A. Barbosa
Socio Responsable do área de Consultoría de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

 

Voltar