Cando se fará maior o terceiro sector?Todo proceso de crecemento, xa sexa persoal, organizacional, sectorial… require de cambio. Pero non todos os procesos de cambio son iguais en ritmo, contido, participantes, resultado, axenda…

O terceiro sector leva décadas esforzándose por definirse e consolidarse como un participante recoñecido no diálogo civil, quere ser maior, quere facerse maior, quere que lle digan que é maior.

Ese empeño resulta evidente nestes momentos previos ás eleccións ao parlamento español que se celebrarán o 20N, en que con distintos documentos, manifestos, escritos e por distintas vías, quérello facer ver aos futuros representantes políticos da cidadanía. Ver artigo en Socialia.org

Neste marco proactivo de proposta, hai dúas noticias que circularon nestes días polo sector, unha do ámbito da acción social e outra do cultural, que poden dar que pensar sobre o ritmo, contido, participantes, resultado, axenda… deste anhelo de crecemento do terceiro sector no seu conxunto.

Máis social

 “O cambio require de líderes capaces de ir por diante, de influír e marcar a dirección, líderes capaces de `inspirar futuros’…require tamén de bos xestores, capaces de realizalo, de asignar recursos e responsabilidades”.

É o que afirmou, recentemente, Ignasi Carreiras, director do Instituto de Innovación Social de ESADE, que ofreceu a conferencia inaugural do programa de formación Máis Social da Fundación Barrié e PwC .

Ignasi apunta que fan falla persoas con visión e persoas con xestión, ademais de recursos e responsabilidade. A orde de factores alteraría o produto: primeiro persoas (iso si, con visión e xestión), e logo recursos… ¡sen esquecernos da asunción de responsabilidades!

Máis social é un programa da Fundación Barrié para o fortalecemento da xestión do terceiro sector a través do financiamento para a contratación de profesionais, apoio para o deseño dun plan estratéxico de acción e un programa formativo. Da primeira edición do programa estanse beneficiando 10 entidades sociais.

Fundacións culturais de interese galego

O presidente do Consello dá Cultura Galega, Ramón Villares, presentaba o 17 de outubro na Xunta o Informe sobre as Fundacións Culturais de Interese Galego.  Este traballo, realizado por encargo do Goberno Galego, analiza por vez primeira de xeito sistemático a situación legal e real deste ámbito, e sinala a debilidade de moitas destas entidades.

O Consello dá Cultura Galega chama a atención sobre a “debilidade económica e organizativa” deste tipo de entidades. Manifesta que “podemos falar dun sector economicamente moi endeble, con recursos moi limitados na maioría dos casos, excesivamente dependente dos recursos públicos, con escasa capacidade de captación de recursos persoais e con dotacións fundacionais manifestamente insuficientes”.

O estudo avoga por abordar reformas legais que permitan controlar mellor a viabilidade das entidades ou singularizar a súa razón de ser, que simplifiquen a burocracia asociada ás posibles fusiones ou que reformulen as políticas de apoio público. Avoga, en definitiva, por mellorar o “marco de referencia” para que o cambio leve cara a entidades máis eficaces e eficientes en beneficio da cultura e, xa que logo, en beneficio da sociedade.

¿Este diagnóstico para un tipo de organizacións do terceiro sector cultural non sería aplicable para outros ámbitos do terceiro sector, como o de acción social, cooperación internacional, medioambiente…?

¿Por onde pasan algúns cambios para que o terceiro sector “se faga maior”?

Para alcanzar a madurez hai que crecer e comportarse e ser recoñecido como adulto. Para o terceiro sector es tempo de cambios, e abordalos con éxito require dunha estratexia global por parte de todas as entidades.

Apuntamos catro cousas que o terceiro sector ten na súa man para dar o estirón e facerse maior:

  1. Hai que medir no seu xusto termo o impacto social do que facemos, e comunicalo á sociedade, sensibilizando e implicando a outras persoas.
  2. Es imprescindible aproveitar as sinerxias, traballar en redes que aporten valor ao que facemos, incidir de modo complementario para abordar mellor os problemas sociais.
  3. Hai que formarse para mellorar a xestión, pero tamén para liderar con enerxía e posibilitar o cambio.
  4. Hai que esixir aos poderes públicos que asuman as súas responsabilidades

¿Daranos tempo a facer máis de catro cousas nestes tempos que reclaman visión, xestión, recursos e responsabilidade?

David Pereiro
Socio consultor de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar