Convocante

Presidencia da Xunta de Galicia

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto a expansión e difusión do galego normativizado e da cultura nas tarefas de información xornalística.

Beneficiarios

As entidades beneficiarias destas axudas serán as empresas xornalísticas inscritas no Rexistro Mercantil que realizasen publicacións periódicas escritas integramente en galego durante o ano natural anterior ao da correspondente convocatoria.

Voltar