Convocante

Consellería de Economía Empleo e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións a entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde:

  1. As asociacións de entidades de economía social.
  2. Os concellos de Galicia, e as áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e os consorcios locais.
  3. As cámaras de comercio.
  4. As universidades.
  5. As fundacións e asociacións, e as organizacións profesionais, empresariais e sindicais.
Voltar