Convocante

Consellería de Economía Empleo e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para proxectos de expansión comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, cumpran, os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar