Convocante

Concello de Burela

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

O obxecto destas axudas é promover actividades das asociacións, clubes ou entidades deportivas do Concello de Burela, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade.

Beneficiarios

Poderán optar a estas subvencións os clubes deportivos federados existentes no Concello de Burela, legalmente constituídos, e que figuren inscritas no rexistro municipal de asociacións, sempre e cando conten con domicilio social e sede territorial no Concello de Burela e conten cos datos da inscrición estean debidamente actualizados ao momento de solicitar a achega.

Voltar