Convocante

Consellería de Emprego e Igualdade

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través dos seguintes programas de axudas:

  • Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades
    laborais (procedemento TR802H).
  • Programa II. Fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego
    e empresas de inserción laboral (procedemento TR358D).

Beneficiarios

Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda:

  1. As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, para as actuacións previstas no programa I.
  2. As asociacións de centros especiais de emprego e de empresas de inserción laboral
    para as actuacións previstas no programa II.
Voltar