Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto destas bases é subvencionar actividades en materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos, a realizar durante todo o ano en curso.

Entenderase como actividades puntuais subvencionables as seguintes:

  1. Actividades dirixidas ao fomento e a participación do
    colectivo mozo e que se desenvolvan e realicen no termo municipal de Ourense.
  2. Programas de dinamización e animación xuvenil, sociocultural, psicosocial, de carácter formativo ou de prevención de condutas de risco.
  3. Actividades de tempo libre e de lecer.
  4. Actividades relacionadas coa diversidade intercultural.
  5. Actividades para o fomento do espírito emprendedor e para incentivar os valores de creatividade, iniciativa, responsabilidade e innovación na educación e formación dos/as mozos/as.
  6. Actividades de mobilidade xuvenil.

Beneficiarios

Poderán solicitar a subvención as entidades ou asociacións que reúnan os requisitos xerais:

  • Ser asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, ou aquelas que poidan acreditar a existencia dunha sección xuvenil nos seus estatutos ou canles de actuación, que estean inscritas no Libro de Rexistro do Concello de Ourense e que dispoñan de estrutura suficiente para garantir o cumprimento das actividades proxectadas, sen prexuízo da obriga de acreditar a experiencia e capacidade necesaria para o logro de tales obxectivos.
Voltar