Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos de carácter social na provincia de Ourense para o ano 2023

Beneficiarios

Poderán obter subvención como entidades beneficiarias, as organizacións, asociacións e/ou fundacións legalmente constituídas, para aqueles proxectos/actuacións que se desenvolvan integramente nesta provincia e que se dirixan a persoas con residencia na provincia de Ourense

Voltar