Convocante

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto destas subvencións e a de financiar proxectos de fomento do uso do galego nos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto, naqueles centros de ensino que conten con menos de seis unidades, durante o curso escolar 2015/16.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensino regrado de nivel non universitario, sexan persoas físicas ou xurídicas, que cumpran os requisitos e as condicións que se establecen nesta orde.

Voltar