Convocante

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto o desenvolvemento de proxectos de atención integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas.

Beneficiarios

Poderán ser destinatarias destas subvencións  as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que cumpran os seguintes requisitos exixidos:

  1. Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.
  2. Carecer de ánimo de lucro.
  3. Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma.
Voltar