Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións para o desenvolvemento dos programas regulados nesta orde:

  1. Os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas  ependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este.
  2. As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro.
Voltar