Convocante

Concello de Cangas

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Estas subvencións teñen por finalidade apoiar e promover o benestar social da cidadanía do Concello de Cangas a través de acción ou actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento e sensibilización da participación cidadá, dentro do ámbito de intervención da Concellaría de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade e que se realicen durante o ano 2016.

Poderán ser obxecto de subvención as actividades enmarcadas en cada una das seguintes áreas de intervención:

  • Proxectos de atención a diversidade funcional.
  • Proxectos de atención a familia e menores.
  • Proxectos de atención a toxicomanía.
  • Proxectos de prevención de situación de violencia de xénero.
  • Proxectos dirixidos á promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
  • Proxectos de atención a inmigración e a minorías étnicas.
  • Proxectos de prevención da exclusión social ou de promoción da inclusión social.
  • Proxectos de atención a persoas maiores.
  • Proxectos de prevención e promoción da saúde física, psíquica e social.

Beneficiarios

Poderán acceder a estas subvencións as asociación e colectivos legalmente constituidos, sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, que figuren inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Cangas.

Voltar