Convocante

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto convocatoria das axudas, para o desenvolvemento de programas de recursos integrais de atención especializada dirixidos especifica e exclusivamente mulleres en situación de especial vulnerabilidade, segundo o establecido na disposición adicional única desta resolución.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas nesta resolución as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que cumpran os requisitos, condicións e obrigas previstas nesta convocatoria e na normativa xeral de subvencións, en particular as seguintes:

  1. Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.
  2. Ter domicilio social ou delegación en Galicia.
Voltar