Convocante

Concello de Vigo

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto das subvencións é contribuir a financiar os gastos ocasionados polo desenvolvemento de programas e actividades de promoción das mulleres que leven a cabo as entidades sén ánimo de lucro e que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o 27 de novembro de 2017.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias de estas axudas as entidades xurídicas sen ánimo de lucro que reúnan os requisitos establecidos nestas bases.

Voltar