Convocante

Diputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de subvencións para o financiamento de proxectos de actividades culturais e/ou recreativas promovidos por entidades sen ánimo de lucro da provincia de Ourense e que se realicen durante o ano 2017, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria as entidades sen ánimo de lucro con domicilio na provincia de Ourense.

Voltar